اوقات نماز Pamandzi

YT / Pamandzi / Pamandzi

جهت قبله Pamandzi

N E S W

جهت قبله Pamandzi

°359 :جهت قطب نما
جهت قبله Pamandzi, Pamandzi: °359 :جهت قطب نما °351 :جهت واقعی °18 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pamandzi

اوقات نماز Labattoir
اوقات نماز Bandrahari
اوقات نماز Île Pamandzi, (Ile Pamandzi)
اوقات نماز Pamandzi
اوقات نماز Vitalémengou, (Vitalemengou)
اوقات نماز Totorossa
اوقات نماز Dzaoudzi Island
اوقات نماز Mouillage de Dzaoudzi
اوقات نماز Bahoni
اوقات نماز La Ferme
اوقات نماز Le Jardin
اوقات نماز Ha Shiwawa
اوقات نماز Bandrabassi
اوقات نماز Sandravouangué, (Sandravouangue)
اوقات نماز Dziani Dzaha
اوقات نماز La Vigie
اوقات نماز Pointe Mahabou
اوقات نماز Mtsanga Papani
اوقات نماز Dzaoudzi Island
اوقات نماز Mouillage de Dzaoudzi
اوقات نماز La Ferme
اوقات نماز Vitalémengou, (Vitalemengou)
اوقات نماز Vasières des Badamiers, (Vasieres des Badamiers)
اوقات نماز Plages et Maars de Moya
اوقات نماز La Vigie
اوقات نماز Rond-Point du Four à Chaux, (Rond-Point du Four a Chaux)
اوقات نماز Totorossa
اوقات نماز Île Pamandzi, (Ile Pamandzi)
اوقات نماز Mirandole
اوقات نماز Bandrahari
اوقات نماز Plage des Badamiers
اوقات نماز Labattoir
اوقات نماز Vasières des Badamiers, (Vasieres des Badamiers)
اوقات نماز Mronyombéni, (Mronyombeni)
اوقات نماز Le Jardin
اوقات نماز Pamandzi
اوقات نماز Petite-Terre
اوقات نماز Pointe Nord
اوقات نماز Rond-Point du Four à Chaux, (Rond-Point du Four a Chaux)
اوقات نماز Plages et Maars de Moya
اوقات نماز Lac Zeánn, (Lac Zeann)
اوقات نماز Îlot Cacazou, (Ilot Cacazou)
اوقات نماز Îlot Mognameri, (Ilot Mognameri)
اوقات نماز Baie de Pamandzi
اوقات نماز Îlot Vatou, (Ilot Vatou)
اوقات نماز Mirandole
اوقات نماز Mronyombéni, (Mronyombeni)
اوقات نماز Anse Choa
اوقات نماز Pointe Choa
اوقات نماز Foungoujou
اوقات نماز Sandravouangué, (Sandravouangue)
اوقات نماز Bahoni
اوقات نماز Ha Shiwawa
اوقات نماز Roche Oreste
اوقات نماز Bandrabassi
اوقات نماز Pointe Sud
اوقات نماز Foungoujou
اوقات نماز Monyé Amiri, (Monye Amiri)
اوقات نماز Vatou
اوقات نماز Mtsanga Papani
اوقات نماز Pointe Amaha
اوقات نماز Dziani Dzaha
اوقات نماز Kakazou
اوقات نماز Dzaoudzi
اوقات نماز Dzaoudzi
اوقات نماز Zissioua Mtsanga
اوقات نماز Dzaoudzi
اوقات نماز Îlot Aombe, (Ilot Aombe)
اوقات نماز Zissioua Mtsanga
اوقات نماز Vatou
اوقات نماز Kakazou
اوقات نماز Vatou
اوقات نماز Roche Oreste
اوقات نماز Îlot Cacazou, (Ilot Cacazou)
اوقات نماز Îlot Mognameri, (Ilot Mognameri)
اوقات نماز Baie de Pamandzi
اوقات نماز Îlot Vatou, (Ilot Vatou)
اوقات نماز Roche Oreste
اوقات نماز Monyé Amiri, (Monye Amiri)
اوقات نماز Îlot du Récif, (Ilot du Recif)
اوقات نماز Kakazou
اوقات نماز Plage des Badamiers
اوقات نماز Foungoujou
اوقات نماز Lac Zeánn, (Lac Zeann)
اوقات نماز Anse Choa
اوقات نماز Pointe Choa
اوقات نماز Anse Choa
اوقات نماز Pointe Choa
اوقات نماز Pointe Amaha
اوقات نماز Zissioua Mtsanga
اوقات نماز Petite-Terre
اوقات نماز Pointe Nord
اوقات نماز Mronyombéni, (Mronyombeni)
اوقات نماز Sisoa Bouzi
اوقات نماز Mirandole
اوقات نماز Monyé Amiri, (Monye Amiri)
اوقات نماز Pointe Sud
اوقات نماز Îlot Mognameri, (Ilot Mognameri)
اوقات نماز Baie de Pamandzi
اوقات نماز Îlot Vatou, (Ilot Vatou)