اوقات نماز Uvéa

WF / Uvea / Uvéa

جهت قبله Uvéa

N E S W

جهت قبله Uvéa

°277.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Uvéa, Uvea: °277.1 :جهت قطب نما °288.4 :جهت واقعی °1-11.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Uvéa, Uvea

اوقات نماز Vaoloa
اوقات نماز Fugakolo
اوقات نماز Lalolalo
اوقات نماز Vaonui
اوقات نماز Tutu’agakava, (Tutu'agakava)
اوقات نماز Puko
اوقات نماز Mont Hologa
اوقات نماز Wallis Islands
اوقات نماز Lac Lalolalo
اوقات نماز Vaonoa
اوقات نماز Kolotogo
اوقات نماز Panefu
اوقات نماز Falemei
اوقات نماز Tufaho
اوقات نماز Pointe Pukega
اوقات نماز Lac Lanutuli
اوقات نماز Lanumaha
اوقات نماز Kelemea
اوقات نماز Vailoa Source
اوقات نماز Kau’utu, (Kau'utu)
اوقات نماز Kanahe
اوقات نماز Hinave
اوقات نماز Lac Lano
اوقات نماز Mont Holo
اوقات نماز Lanumaha
اوقات نماز Fatai
اوقات نماز Lac Lanumaha
اوقات نماز Laloleva
اوقات نماز Ahoa
اوقات نماز Halakau
اوقات نماز Vaihakili
اوقات نماز Motu O Kiu
اوقات نماز Taliemalaga
اوقات نماز Hokogatolu
اوقات نماز Kaha
اوقات نماز Wallis Island
اوقات نماز Mala’etoli, (Mala'etoli)
اوقات نماز Tualoto
اوقات نماز Tepuna
اوقات نماز Lac Lanutavake
اوقات نماز Utuleve
اوقات نماز Pointe Patogaa
اوقات نماز Mont Lausikula
اوقات نماز Teu’ui, (Teu'ui)
اوقات نماز Vaimalau
اوقات نماز Vasivasi
اوقات نماز To’ogatoto, (To'ogatoto)
اوقات نماز Vaha’avai, (Vaha'avai)
اوقات نماز Fineveke
اوقات نماز Vailepo
اوقات نماز Pukega
اوقات نماز ’Alalae, ('Alalae)
اوقات نماز Atuvalu
اوقات نماز Marais Sanglants
اوقات نماز Pointe Papaloa
اوقات نماز Tetoki
اوقات نماز Pointe Lausikula
اوقات نماز Mont Lulu Luo
اوقات نماز Mont Lulu Fakahega
اوقات نماز Pointe Vaha’a’utu, (Pointe Vaha'a'utu)
اوقات نماز Fakatoi
اوقات نماز Lac Kikila
اوقات نماز Makeke
اوقات نماز Temasi
اوقات نماز Mont Atalika
اوقات نماز Niuvalu
اوقات نماز Gaoha’a, (Gaoha'a)
اوقات نماز Kafika Tu’utahi, (Kafika Tu'utahi)
اوقات نماز Fuga’uvea, (Fuga'uvea)
اوقات نماز Taumata
اوقات نماز Halamaitai
اوقات نماز Fuvalu
اوقات نماز Lavegahau
اوقات نماز Haafusia
اوقات نماز Falaleu
اوقات نماز Pointe Ha’aleleka, (Pointe Ha'aleleka)
اوقات نماز Mont Ololiki
اوقات نماز Loma
اوقات نماز Pointe Utuloa
اوقات نماز Hikuaki
اوقات نماز Pointe Utuloko
اوقات نماز Vaitufu Source
اوقات نماز Havelu
اوقات نماز Le Toafa
اوقات نماز Tepa
اوقات نماز Mont Loka
اوقات نماز Haatofo
اوقات نماز Vaotapu
اوقات نماز Pointe Tapa’ua, (Pointe Tapa'ua)
اوقات نماز Sagato Lui
اوقات نماز Golf de Ololiki
اوقات نماز Vaihohoni Source
اوقات نماز Fale Tagata
اوقات نماز Pointe Takigana
اوقات نماز Lotoalahi
اوقات نماز Tutu’ila, (Tutu'ila)
اوقات نماز Utulei Source