اوقات نماز Alo

WF / Alo / Alo

جهت قبله Alo

N E S W

جهت قبله Alo

°275.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Alo, Alo: °275.3 :جهت قطب نما °286.8 :جهت واقعی °1-11.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Alo, Kingdom of Futuna, Tu`a

اوقات نماز Kolopelu
اوقات نماز Vai Lasi
اوقات نماز Vai Iki’iki, (Vai Iki'iki)
اوقات نماز Maopo’opo, (Maopo'opo)
اوقات نماز Sisia
اوقات نماز Fuga Alo
اوقات نماز Kalae Toa
اوقات نماز Taoa
اوقات نماز Alo
اوقات نماز Pukumua
اوقات نماز Gutuvai
اوقات نماز Pointe d’Alo, (Pointe d'Alo)
اوقات نماز Wallis and Futuna Islands
اوقات نماز Sufenua
اوقات نماز Vai Masa
اوقات نماز Pointe Matapu
اوقات نماز Tamuna
اوقات نماز Vai o Lupe
اوقات نماز Kaleveleve
اوقات نماز Vai Palapu
اوقات نماز Lalo Sigano
اوقات نماز Fugatoga
اوقات نماز Fala Tuu Tasi
اوقات نماز Tautuli
اوقات نماز Fenunu
اوقات نماز Kele Kula
اوقات نماز Tokelau
اوقات نماز Lalo Aoa
اوقات نماز Pointe Nanu’u, (Pointe Nanu'u)
اوقات نماز Akamea
اوقات نماز Futuna Island
اوقات نماز Vaifau
اوقات نماز Motu Tai
اوقات نماز Saufekai
اوقات نماز Laulauvusiga
اوقات نماز Lalo Kafika
اوقات نماز Falefe
اوقات نماز Kolia
اوقات نماز Motu
اوقات نماز Tumukula
اوقات نماز Mont Mamati
اوقات نماز Kenani
اوقات نماز Lelimu
اوقات نماز Motu Uta
اوقات نماز Malavai
اوقات نماز Vainifao
اوقات نماز Vaimutu
اوقات نماز Tamole
اوقات نماز Pointe Lepi
اوقات نماز Asipa
اوقات نماز Tufu’one, (Tufu'one)
اوقات نماز Fafatu
اوقات نماز Laumalie
اوقات نماز Safu
اوقات نماز Nupuotavai
اوقات نماز Fakaki
اوقات نماز Vaoloa
اوقات نماز Lotuma
اوقات نماز Muli Utu
اوقات نماز Vaiofo
اوقات نماز Tamana
اوقات نماز Savaiki
اوقات نماز Vai Lasi
اوقات نماز Matakigamanu
اوقات نماز Lalokalaka
اوقات نماز Mont Puke
اوقات نماز Solosolo
اوقات نماز Fatai
اوقات نماز Leava
اوقات نماز Foi
اوقات نماز Leava
اوقات نماز Anse de Sigave
اوقات نماز Nalua
اوقات نماز Faiumu
اوقات نماز Aletafa
اوقات نماز Tikogapeka
اوقات نماز Olu
اوقات نماز Mafofo
اوقات نماز Matagitoga
اوقات نماز Tanuago
اوقات نماز Pointe Tiloga Laea
اوقات نماز Apipi
اوقات نماز Ava
اوقات نماز Futu
اوقات نماز Anapu
اوقات نماز Leutu
اوقات نماز Mont Matatao
اوقات نماز Kau Mago
اوقات نماز Toafa Magalua
اوقات نماز Mont Matatao
اوقات نماز Témolio, (Temolio)
اوقات نماز Les Deux Lions
اوقات نماز Rocher du Sud-Ouest
اوقات نماز Talaiga
اوقات نماز Mataki’uvea, (Mataki'uvea)
اوقات نماز Vaikelekele
اوقات نماز Vilamalia
اوقات نماز Atufatu Tetea
اوقات نماز Pointe Utuloa
اوقات نماز Sofala