اوقات نماز Sebastopol City

UA / Sevastopol City / Sebastopol City

جهت قبله Sebastopol City

N E S W

جهت قبله Sebastopol City

°159.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Sebastopol City, Sevastopol City: °159.2 :جهت قطب نما °165.3 :جهت واقعی °1-6.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sebastopol City, Gorad Sevastopal', Gorod Sevastopol, Grad Sevastopol, Misto Sevastopol', Municipalite de Sebastopol, Municipalité de Sébastopol, Sevastopol City, Stadt Sewastopol, Горад Севастопаль, Град Севастопол, Місто Севастополь

اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز The Col
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Hora Sapun-Hora
اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Zolotaya Balka (3 otd.)
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز Chervona Hirka
اوقات نماز Zelena Hirka
اوقات نماز Sevastopol
اوقات نماز Zolotaya Balka (3 otd.)
اوقات نماز Vorontsova Hora
اوقات نماز The Col
اوقات نماز Kulykove Pole
اوقات نماز Hora Sapun-Hora
اوقات نماز Bermana Balka