اوقات نماز Pingtung

TW / Taiwan / Pingtung

جهت قبله Pingtung

N E S W

جهت قبله Pingtung

°290.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Pingtung, Taiwan: °290.3 :جهت قطب نما °287 :جهت واقعی °13.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pingtung, P'ing-tung, P'ing-tung Hsien, Pin Tung Hsien, Pingdong Sian, Pingdong Xian, P’ing-tung, P’ing-tung Hsien, ping dong xian, pingdung hyeon, 屏東縣, 핑둥 현

اوقات نماز Wangjia Xi
اوقات نماز Qianjin Shan
اوقات نماز Jiandaowei Xi
اوقات نماز Xinle
اوقات نماز Paotaihou Xi
اوقات نماز Xiangtan
اوقات نماز Long Tan
اوقات نماز Haifengliao
اوقات نماز Linbianxi
اوقات نماز Yuhuan Xincun
اوقات نماز Chishanliao
اوقات نماز Wanlong
اوقات نماز Douluo Xi
اوقات نماز Danlin
اوقات نماز Xiangtan
اوقات نماز Xinkailiao
اوقات نماز Doukadan Xi
اوقات نماز Wangjia
اوقات نماز Baoshuiquan
اوقات نماز Shitou
اوقات نماز Gulou
اوقات نماز Jihu
اوقات نماز Jiuwangjia
اوقات نماز Mingfa
اوقات نماز Wan’an, (Wan'an)
اوقات نماز Xilegelang Shan
اوقات نماز Fenjihu
اوقات نماز Shitou Tifang
اوقات نماز Pengji Shan
اوقات نماز Jiuluokayoukayou Shan
اوقات نماز Penmaoli Shan
اوقات نماز Xinzhi
اوقات نماز Daxiangying Tifang
اوقات نماز Lundong Shequ