اوقات نماز Vava‘u

TO / Vava‘u / Vava‘u

جهت قبله Vava‘u

N E S W

جهت قبله Vava‘u

°268.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Vava‘u, Vava‘u: °268.1 :جهت قطب نما °280.8 :جهت واقعی °1-12.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vava‘u, Vava'u, Vava`u, Vava`u Islands Division, Vava‘u Islands Division, Vava’u

اوقات نماز Tokolu
اوقات نماز Vava‘u Islands Group, (Vava'u Islands Group)
اوقات نماز Lotuma Island
اوقات نماز Utulei
اوقات نماز Pangaimotu Island
اوقات نماز Hikutamoli
اوقات نماز Vauleleva Bay
اوقات نماز Paepae
اوقات نماز Vahaavau
اوقات نماز Ahanga Passage
اوقات نماز Kilikili
اوقات نماز Muitafuna
اوقات نماز Muitatau
اوقات نماز Teleki
اوقات نماز Pangaimotu
اوقات نماز Toula
اوقات نماز Talau
اوقات نماز Utungake
اوقات نماز Neiafu
اوقات نماز Holopeka
اوقات نماز Muikilekila
اوقات نماز Vava'u Island
اوقات نماز Matatoa
اوقات نماز Nuapuli
اوقات نماز ’Utungake Island, ('Utungake Island)
اوقات نماز Neiafu Tahi
اوقات نماز Nga’unoho, (Nga'unoho)
اوقات نماز Kolouta
اوقات نماز Kolotahi Island
اوقات نماز Vaimalo
اوقات نماز Tu‘anuku, (Tu`anuku)
اوقات نماز Mala Island
اوقات نماز Fangaliki
اوقات نماز Kafoa
اوقات نماز Muihoea
اوقات نماز Malafakalava
اوقات نماز Makave
اوقات نماز Ma’unga’ui, (Ma'unga'ui)
اوقات نماز Tefisi
اوقات نماز Afo Island
اوقات نماز ’Otea, ('Otea)
اوقات نماز Taoa
اوقات نماز ‘Olo‘ua Island, (`Olo`ua Island)
اوقات نماز ’Olo’ua, ('Olo'ua)