اوقات نماز Eua

TO / ʻEua / Eua

جهت قبله Eua

N E S W

جهت قبله Eua

°263.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Eua, ʻEua: °263.1 :جهت قطب نما °276.6 :جهت واقعی °1-13.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Eua, 'Eua, EUA, ai wa dao, e-ua seom, eua dao, ʻEua, ‘Eua, ’Eua, エウア島, 埃瓦島, 에우아 섬

اوقات نماز Eua
اوقات نماز Pangai
اوقات نماز ‘Eua Island, (`Eua Island)
اوقات نماز Lokupo Beach
اوقات نماز Tufurai
اوقات نماز ‘Ohonua, (`Ohonua)
اوقات نماز Tutuvai Beach
اوقات نماز Ufilae Beach
اوقات نماز Haatua
اوقات نماز Eua National Park