اوقات نماز Díli

TL / Díli / Díli

جهت قبله Díli

N E S W

جهت قبله Díli

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Díli, Díli: °289.7 :جهت قطب نما °291.8 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Díli, Dili, Circunscricao Civil de Dili, Circunscrição Civil de Díli, Dilly, Dily, Distrito Dili, Distrito Díli, Distritu Dili, Distritu Díli, Kabupaten Dili, Municipio de Dili, Município de Díli, Munisipiu Dili, Munisípiu Díli

اوقات نماز Montensaun
اوقات نماز Berukulun
اوقات نماز Motakik
اوقات نماز Besidada
اوقات نماز Jembatankik
اوقات نماز Bidik
اوقات نماز Liqirahu
اوقات نماز River Manilasiha
اوقات نماز Airiti
اوقات نماز Mount Lacasa
اوقات نماز River Quik
اوقات نماز Caremon
اوقات نماز River Hahic
اوقات نماز Mantarlido
اوقات نماز Mount Sidukun
اوقات نماز River Lahua
اوقات نماز Mount Airiti
اوقات نماز Ailoklaran
اوقات نماز Manoroni
اوقات نماز Mota Pudalaran
اوقات نماز Mount Abat
اوقات نماز Mount Saratotu
اوقات نماز Akanunu
اوقات نماز Bemanotolu
اوقات نماز Mount Airoma
اوقات نماز Mota Erseic
اوقات نماز Mount Lacassa
اوقات نماز Foho Borolole
اوقات نماز Lepos
اوقات نماز Hera
اوقات نماز Foho Kuskadeli
اوقات نماز River Fatukmutin
اوقات نماز Lolesu
اوقات نماز Mount Leposmeta
اوقات نماز Mount Cacussa
اوقات نماز Mount Koleki
اوقات نماز Beraka
اوقات نماز Point Seritutun
اوقات نماز Raimia
اوقات نماز Hera Bay
اوقات نماز Mount Haslun
اوقات نماز River Raibes
اوقات نماز Mount Fatumanu
اوقات نماز River Budalaran
اوقات نماز Mount Bitirlaun
اوقات نماز River Biloka
اوقات نماز River Manulakan
اوقات نماز Mount Cafraulun
اوقات نماز Mount Sakelit
اوقات نماز Mount Fatocolomau
اوقات نماز Point Fatomano
اوقات نماز Mount Sakelit
اوقات نماز Susan
اوقات نماز River Ulalak
اوقات نماز Ailelehu
اوقات نماز Mount Ailahuno
اوقات نماز Fatuahi
اوقات نماز Point Fatomano
اوقات نماز Mount Fatumanu
اوقات نماز River Biloka
اوقات نماز River Aikehilaran
اوقات نماز Mount Ailahuno
اوقات نماز Mount Cacussa
اوقات نماز Mount Haslun
اوقات نماز Ailelehu
اوقات نماز Aidabahare
اوقات نماز River Fatukmutin
اوقات نماز River Raibes
اوقات نماز Foho Borolole
اوقات نماز Mount Leposmeta
اوقات نماز Bedois
اوقات نماز Foho Kuskadeli
اوقات نماز Mount Bitirlaun
اوقات نماز Mount Quituto