اوقات نماز Tilomar

TL / Cova Lima / Tilomar

جهت قبله Tilomar

N E S W

جهت قبله Tilomar

°289.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Tilomar, Cova Lima: °289.8 :جهت قطب نما °291.9 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tilomar

اوقات نماز Halimea
اوقات نماز Tilomar
اوقات نماز Tulaiduk
اوقات نماز Mount Tulas
اوقات نماز Kotafoun
اوقات نماز Kota Foun
اوقات نماز Fatukmetan
اوقات نماز Mount Buburlaran
اوقات نماز Baer
اوقات نماز River Kalao
اوقات نماز Mount Neuk
اوقات نماز River Waraihenek
اوقات نماز River Warak
اوقات نماز Mount Neuk
اوقات نماز River Waraihenek
اوقات نماز River Kalao
اوقات نماز Walalama
اوقات نماز Nikir
اوقات نماز Morukren
اوقات نماز Baer
اوقات نماز Mount Halibessi
اوقات نماز Mount Kubur
اوقات نماز Mount Buburlaran
اوقات نماز River Hahamauk
اوقات نماز Maubesi
اوقات نماز River Hahamauk