اوقات نماز Suai

TL / Cova Lima / Suai

جهت قبله Suai

N E S W

جهت قبله Suai

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Suai, Cova Lima: °289.7 :جهت قطب نما °291.9 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Suai

اوقات نماز Orun
اوقات نماز Maior
اوقات نماز Ranok
اوقات نماز Mount Rua
اوقات نماز River Wefuruk
اوقات نماز Debosasumaten
اوقات نماز Fohorua
اوقات نماز Suai
اوقات نماز Ahinarai
اوقات نماز Mota Kawa
اوقات نماز Debos
اوقات نماز Matai
اوقات نماز Mount Fatusosse
اوقات نماز Aidilalaran
اوقات نماز Ahinarae
اوقات نماز Foho Rua
اوقات نماز Ogues
اوقات نماز Asumaten
اوقات نماز Asumaten
اوقات نماز Foho Matai
اوقات نماز Mount Matai
اوقات نماز Baulela
اوقات نماز Asumaten
اوقات نماز Nularan
اوقات نماز Mount Holbelis
اوقات نماز Foho Holbelis
اوقات نماز Lookeu
اوقات نماز Kiar
اوقات نماز Foho Matai
اوقات نماز Mount Matai
اوقات نماز Lookeu
اوقات نماز River Tasipos
اوقات نماز Mount Fatusosse
اوقات نماز Serankotek
اوقات نماز River Rikasurit
اوقات نماز Ogues
اوقات نماز Talioan
اوقات نماز River Rikasurit
اوقات نماز River Tasipos
اوقات نماز Baulela
اوقات نماز Fohorua
اوقات نماز Loharai
اوقات نماز Maior
اوقات نماز Mota Kawa
اوقات نماز Manikin
اوقات نماز River Kawa
اوقات نماز Loharai
اوقات نماز Manikin
اوقات نماز Mota Kakoli
اوقات نماز Matai
اوقات نماز Busakukun
اوقات نماز River Kakoli
اوقات نماز Camnasa
اوقات نماز Mota Kakoli
اوقات نماز Sukabilaran
اوقات نماز Foho Rua
اوقات نماز Holbelis
اوقات نماز Mount Rua
اوقات نماز River Wefuruk
اوقات نماز Lookeu
اوقات نماز Orun
اوقات نماز Futusin
اوقات نماز Futuisin
اوقات نماز Ranok
اوقات نماز River Kakoli
اوقات نماز Audian
اوقات نماز Mount Holbelis
اوقات نماز River Nabuk
اوقات نماز Foho Holbelis
اوقات نماز Mota Karaulun
اوقات نماز Lakonakbesik
اوقات نماز Debosasumaten