اوقات نماز Maucatar

TL / Cova Lima / Maucatar

جهت قبله Maucatar

N E S W

جهت قبله Maucatar

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Maucatar, Cova Lima: °289.7 :جهت قطب نما °291.9 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Maucatar, Maukatar

اوقات نماز Maucátar, (Maucatar)
اوقات نماز Mount Manulor
اوقات نماز Holpilat
اوقات نماز Aisik
اوقات نماز Manulor
اوقات نماز Mount Lakirin
اوقات نماز Nainare
اوقات نماز Leobore
اوقات نماز Holuhan
اوقات نماز River Nabuk
اوقات نماز Bergel
اوقات نماز Foho Soman
اوقات نماز Mount Nainare
اوقات نماز Mount Manukleuk
اوقات نماز Bergel
اوقات نماز Aburo
اوقات نماز Belecasac
اوقات نماز Mount Kakirin
اوقات نماز Mount Baharba
اوقات نماز River Nabuk
اوقات نماز Mount Pego
اوقات نماز Mount Kakirin
اوقات نماز Lela
اوقات نماز Foho Limalolo
اوقات نماز Mount Lakirin
اوقات نماز Mota Apatopol
اوقات نماز River Silac
اوقات نماز River Latula
اوقات نماز Mount Mapele
اوقات نماز Mount Manukleuk
اوقات نماز Belecasac
اوقات نماز Foho Gelapor
اوقات نماز Ager
اوقات نماز Foho Soman
اوقات نماز Leobore
اوقات نماز River Maunis