اوقات نماز Fohorem

TL / Cova Lima / Fohorem

جهت قبله Fohorem

N E S W

جهت قبله Fohorem

°289.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Fohorem, Cova Lima: °289.8 :جهت قطب نما °291.9 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Fohorem, Fohoren, Fohorém, Fuorem, Fuorém

اوقات نماز Fohorem
اوقات نماز Fatukbitiklaran
اوقات نماز Loohali
اوقات نماز Fohoren
اوقات نماز Sadahor
اوقات نماز Fatubesi
اوقات نماز Nularan
اوقات نماز Fatuklaran
اوقات نماز River Bora
اوقات نماز Beibutuk
اوقات نماز Aitos
اوقات نماز Mount Buburlaran
اوقات نماز Weluli
اوقات نماز Baer
اوقات نماز Mount Lakruma
اوقات نماز Maubesi
اوقات نماز Dacolo
اوقات نماز River Kalao
اوقات نماز Mount Mesak
اوقات نماز Mount Lulik
اوقات نماز Mount Neuk
اوقات نماز River Waraihenek
اوقات نماز Mount Neuk
اوقات نماز River Waraihenek
اوقات نماز Klobor
اوقات نماز River Kalao
اوقات نماز Fatukledun
اوقات نماز Lactos
اوقات نماز River Batarkain
اوقات نماز River Naes
اوقات نماز Halilaran
اوقات نماز Foholulik
اوقات نماز Laktos
اوقات نماز Baer
اوقات نماز Halilaran
اوقات نماز Beiseuc
اوقات نماز Beiseuk
اوقات نماز Mount Buburlaran
اوقات نماز Fatukledun
اوقات نماز Makokon
اوقات نماز River Hahamauk
اوقات نماز River Hahamauk