اوقات نماز Bobonaro

TL / Bobonaro / Bobonaro

جهت قبله Bobonaro

N E S W

جهت قبله Bobonaro

°289.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Bobonaro, Bobonaro: °289.8 :جهت قطب نما °291.9 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bobonaro, Bobonaru, Circunscricao Civil de Bobonaro, Circunscrição Civil de Bobonaro, Distrito Bobonaro, Distritu Bobonaro, Dystrykt Bobonaro, Kabupaten Bobonaro, Municipio de Bobonaro, Município de Bobonaro, Munisipiu Bobonaru, Munisípiu Bobonaru, bo bo na luo qu, bobonalu hyeon, bobonaro xian, bobonarus olki, bwbwnrw, Бобонаро, בובונרו, بوبونارو ضلع, ضلع بوبونارو, ბობონარუს ოლქი, ボボナロ県, 博博納羅區, 보보나루 현

اوقات نماز Diruabe
اوقات نماز Samelau
اوقات نماز Manapaatas
اوقات نماز Mota Karbau
اوقات نماز Mota Nakere
اوقات نماز Mota Pasaitun
اوقات نماز Koloana
اوقات نماز Ritabou
اوقات نماز Mota Biusosso
اوقات نماز Acubira
اوقات نماز Mota Maolara
اوقات نماز Manapa
اوقات نماز Beabubu
اوقات نماز Mude
اوقات نماز Ritiudu
اوقات نماز Lugululi
اوقات نماز Mota Sahalolo
اوقات نماز Tapomeak
اوقات نماز Samutaben
اوقات نماز Lisuabe
اوقات نماز Dirumdesan
اوقات نماز Raifun Vila
اوقات نماز Bereleu
اوقات نماز Magalelor
اوقات نماز Mota Beabibu
اوقات نماز Pisulara
اوقات نماز Mota Beakulo
اوقات نماز Beasale
اوقات نماز Zol Buipira
اوقات نماز Ramaskora
اوقات نماز Raimaten
اوقات نماز Mota Gelesu
اوقات نماز Maahui
اوقات نماز Genuhaan
اوقات نماز Maliana
اوقات نماز Korlule
اوقات نماز Odomau
اوقات نماز Solugolo
اوقات نماز Haubai