اوقات نماز Vemasse

TL / Baucau / Vemasse

جهت قبله Vemasse

N E S W

جهت قبله Vemasse

°289.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Vemasse, Baucau: °289.5 :جهت قطب نما °291.7 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Vemasse

اوقات نماز Uai Behoo
اوقات نماز Vemasse
اوقات نماز Vemasse
اوقات نماز Bukit Lamen
اوقات نماز Roha
اوقات نماز Raha
اوقات نماز Oralan
اوقات نماز Uai Metaananaru
اوقات نماز Bukit Humbarea
اوقات نماز Tanjung Garimara
اوقات نماز Caicua
اوقات نماز Bahamori
اوقات نماز Sungai Vemasse
اوقات نماز Gunung Moroleten
اوقات نماز Teluk Sasu
اوقات نماز Sungai Manueldolac
اوقات نماز Teluk Binagari
اوقات نماز Lor
اوقات نماز Uai Tali
اوقات نماز Bukit Liahuhun
اوقات نماز Gunung Ossoboro
اوقات نماز Gunung Cacai
اوقات نماز Gunung Cainaniale