اوقات نماز Quelicai

TL / Baucau / Quelicai

جهت قبله Quelicai

N E S W

جهت قبله Quelicai

°289.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Quelicai, Baucau: °289.4 :جهت قطب نما °291.7 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Quelicai, Kelikai

اوقات نماز Quelicai
اوقات نماز Gunung Butileo
اوقات نماز Butileo
اوقات نماز Lebenei
اوقات نماز Lacolio
اوقات نماز Lebene
اوقات نماز Gunung Laualiu
اوقات نماز Tabere
اوقات نماز Lacoliu
اوقات نماز Lacaliu
اوقات نماز Bukit Laualai
اوقات نماز Uaitame
اوقات نماز Baguia
اوقات نماز Lacudala
اوقات نماز Gunung Lakudala
اوقات نماز Waule
اوقات نماز Uaule
اوقات نماز Letemumo
اوقات نماز Bukit Tabere
اوقات نماز Uaitame
اوقات نماز Mucobubo
اوقات نماز Samadae
اوقات نماز Lialura
اوقات نماز Laumana
اوقات نماز Gunung Lialura
اوقات نماز Sungai Uaicua
اوقات نماز Ruta
اوقات نماز Abo
اوقات نماز Saraida
اوقات نماز Chefamuai
اوقات نماز Gunung Sacara
اوقات نماز Wabere
اوقات نماز Uaidora
اوقات نماز Sungai Bulaicoulai
اوقات نماز Mumana
اوقات نماز Sungai Duroaba
اوقات نماز Eduquele
اوقات نماز Defadae
اوقات نماز Sungai Bulaicoulai
اوقات نماز Luborice
اوقات نماز Abomatebean
اوقات نماز Macalira
اوقات نماز Uatalio
اوقات نماز Laisorolai de Baixo
اوقات نماز Daraoma
اوقات نماز Ossomeca
اوقات نماز Laissorolai Craic
اوقات نماز Bualale
اوقات نماز Maukiki