اوقات نماز Laga

TL / Baucau / Laga

جهت قبله Laga

N E S W

جهت قبله Laga

°289.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Laga, Baucau: °289.4 :جهت قطب نما °291.7 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Laga

اوقات نماز Bolobai
اوقات نماز Telibudae
اوقات نماز River Lequinamo
اوقات نماز Soba
اوقات نماز Laga
اوقات نماز Samaguia
اوقات نماز Tekinomata
اوقات نماز Kaikasalan
اوقات نماز Suataici
اوقات نماز River Uaimuhi
اوقات نماز River Gariuai
اوقات نماز Kotagama
اوقات نماز Tequinaumata
اوقات نماز Uarinana
اوقات نماز Aelemilari
اوقات نماز River Sawagira
اوقات نماز River Natarici
اوقات نماز Butofalo
اوقات نماز Natarici
اوقات نماز Racolo
اوقات نماز River Lianau
اوقات نماز Couguira
اوقات نماز Karanu
اوقات نماز Sialimo
اوقات نماز Saebere
اوقات نماز Mulia
اوقات نماز Gugulai
اوقات نماز Casanabaa Bay
اوقات نماز River Borouai
اوقات نماز River Uassabolo
اوقات نماز Gamana
اوقات نماز Larigua
اوقات نماز River Builumulori
اوقات نماز Uacilava
اوقات نماز Uassabolo
اوقات نماز Boleha
اوقات نماز Umarama
اوقات نماز Sungai Bibilio