اوقات نماز Baucau

TL / Baucau / Baucau

جهت قبله Baucau

N E S W

جهت قبله Baucau

°289.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Baucau, Baucau: °289.5 :جهت قطب نما °291.7 :جهت واقعی °1-2.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Baucau, Baukau

اوقات نماز Bahu
اوقات نماز Anaulu
اوقات نماز Makadai
اوقات نماز Boile
اوقات نماز Boi Le
اوقات نماز Betulale
اوقات نماز Roulu
اوقات نماز Teolale
اوقات نماز Baukau
اوقات نماز Anauaru
اوقات نماز Datawa
اوقات نماز Anawaro
اوقات نماز Heu-Uai
اوقات نماز Caibada
اوقات نماز Lutumutu
اوقات نماز Uaineque
اوقات نماز Caiobilalei
اوقات نماز Diwake
اوقات نماز Kasmutu
اوقات نماز Haurobo
اوقات نماز Waniuma
اوقات نماز Racolo
اوقات نماز Uaniuma
اوقات نماز Onosere
اوقات نماز Cailara
اوقات نماز Uaicainaro
اوقات نماز Bukit Ulomaro
اوقات نماز Uatabo
اوقات نماز Loidua
اوقات نماز Uatabo Beach
اوقات نماز Point Uairakatol
اوقات نماز Ro-ulu
اوقات نماز Rabei
اوقات نماز River Bere
اوقات نماز Uaimoribere
اوقات نماز Buruma
اوقات نماز Uailabere
اوقات نماز Latua
اوقات نماز Luhadora
اوقات نماز Samalakuliba
اوقات نماز Buibau
اوقات نماز Samalakuliba
اوقات نماز Loidua
اوقات نماز Suliwa
اوقات نماز Haurobu
اوقات نماز Loidua
اوقات نماز Builai
اوقات نماز Uaisarigo
اوقات نماز Mount Modohonora
اوقات نماز Buibau
اوقات نماز Uatomean Rock