اوقات نماز Remexio

TL / Aileu / Remexio

جهت قبله Remexio

N E S W

جهت قبله Remexio

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Remexio, Aileu: °289.7 :جهت قطب نما °291.8 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Remexio

اوقات نماز Fatumanaro
اوقات نماز Remexio
اوقات نماز Acumao
اوقات نماز River Embeno
اوقات نماز Aimerahun
اوقات نماز Mount Sakuku
اوقات نماز Mota Lakdoutoun
اوقات نماز Mota Maubereksloka
اوقات نماز Relolisa
اوقات نماز River Mauroa
اوقات نماز River Borok
اوقات نماز Foho Kuskadeli
اوقات نماز Foho Kirilala
اوقات نماز Mota Kiarkoko
اوقات نماز River Fatukmutin
اوقات نماز Mount Leposmeta
اوقات نماز River Mukika
اوقات نماز River Boduk
اوقات نماز Mota Kokohar
اوقات نماز River Aikoko
اوقات نماز River Erberak
اوقات نماز Mount Haslun
اوقات نماز River Raibes
اوقات نماز Mount Aiyoeali
اوقات نماز Mount Kasarae
اوقات نماز Mount Moholea
اوقات نماز Liriu
اوقات نماز Lerolisa
اوقات نماز Mount Lauloho
اوقات نماز River Biloka
اوقات نماز Mount Maneluli
اوقات نماز Mota Rumbais
اوقات نماز Mount Berlorai
اوقات نماز Mount Talabela
اوقات نماز River Urhui
اوقات نماز Ulaen
اوقات نماز River Maligogo
اوقات نماز River Erbuti
اوقات نماز Mount Ailahuno
اوقات نماز Berlorai
اوقات نماز Mount Hatocanalau
اوقات نماز River Maulekik
اوقات نماز River Biloka
اوقات نماز River Teulelen
اوقات نماز River Berliurai
اوقات نماز River Aikoerema
اوقات نماز Lebuhua
اوقات نماز Buahun
اوقات نماز Mount Ailahuno
اوقات نماز River Ukrik
اوقات نماز Darlau
اوقات نماز Rileo
اوقات نماز Mount Buahun
اوقات نماز Rileo
اوقات نماز River Aierang
اوقات نماز Rileo
اوقات نماز Mount Haslun
اوقات نماز River Berliurai
اوقات نماز Nunudamar
اوقات نماز River Teulelen
اوقات نماز River Fatukmutin
اوقات نماز River Raibes
اوقات نماز River Berliurai
اوقات نماز River Teulelen
اوقات نماز Mount Ulaenlau
اوقات نماز Mount Leposmeta
اوقات نماز Foho Kuskadeli
اوقات نماز Mount Cabureda
اوقات نماز Berlorai
اوقات نماز Berlorai