اوقات نماز Lequidoe

TL / Aileu / Lequidoe

جهت قبله Lequidoe

N E S W

جهت قبله Lequidoe

°289.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Lequidoe, Aileu: °289.7 :جهت قطب نما °291.8 :جهت واقعی °1-2.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Lequidoe

اوقات نماز Lequidoe
اوقات نماز Lequidoe
اوقات نماز Tatilisame
اوقات نماز Tatilisame
اوقات نماز Mount Fatobuti
اوقات نماز Mount Fatobuti
اوقات نماز Fahisoi
اوقات نماز Fahisoi
اوقات نماز Daulalan
اوقات نماز Mount Lebumeran
اوقات نماز Manucassa
اوقات نماز Manucassa
اوقات نماز Daulalan
اوقات نماز Mount Lebumeran
اوقات نماز Lokotui
اوقات نماز Lokotui
اوقات نماز Mount Baluka
اوقات نماز Mount Baluka
اوقات نماز Dailorluta
اوقات نماز Mount Tataloka
اوقات نماز River Namasuy
اوقات نماز Mount Tataloka
اوقات نماز River Aimelai
اوقات نماز Dailorluta
اوقات نماز River Aimelai
اوقات نماز River Namasuy
اوقات نماز Mount Tatabau
اوقات نماز Mount Tatabau
اوقات نماز Mount Hautali
اوقات نماز Fatumering
اوقات نماز Fatumering
اوقات نماز River Fadus
اوقات نماز Mount Hautali
اوقات نماز Mota Mauhenam
اوقات نماز River Narumera
اوقات نماز Mount Lebumaumeta
اوقات نماز River Fadus
اوقات نماز Mota Tatamai
اوقات نماز Mota Mauhenam
اوقات نماز Rematu
اوقات نماز River Narumera
اوقات نماز Mount Lebumaumeta
اوقات نماز Mota Tatamai
اوقات نماز Rematu
اوقات نماز Aitoi
اوقات نماز Aitoi
اوقات نماز Mota Houtmulolong
اوقات نماز Mota Houtmulolong
اوقات نماز Daro
اوقات نماز Mount Aisosa
اوقات نماز Daro
اوقات نماز Mota Quililin
اوقات نماز Mount Aisosa
اوقات نماز River Mausudang
اوقات نماز Mota Quililin
اوقات نماز Mount Tataloko
اوقات نماز Mount Lahui
اوقات نماز River Mausudang
اوقات نماز Mount Lahui
اوقات نماز Aitoin
اوقات نماز Mount Tataloko
اوقات نماز Mount Lerolau
اوقات نماز Foho Aitoi
اوقات نماز Aitoin
اوقات نماز Mount Lerolau
اوقات نماز Ritutu
اوقات نماز Foho Aitoi
اوقات نماز Ritutu
اوقات نماز Mota Erluli
اوقات نماز Mota Erluli
اوقات نماز Aitoi
اوقات نماز Mount Uromanana
اوقات نماز Mautoba
اوقات نماز Mautoba
اوقات نماز Aitoi
اوقات نماز Lakabou
اوقات نماز Mount Uromanana
اوقات نماز River Marsa
اوقات نماز River Leurten
اوقات نماز River Tatamailiu
اوقات نماز Lakabou
اوقات نماز Lacabou
اوقات نماز Namolesso
اوقات نماز Tuqueu
اوقات نماز River Lugaslolon
اوقات نماز Tukeu
اوقات نماز Tuqueu
اوقات نماز Mount Maumeta
اوقات نماز River Leurten
اوقات نماز River Marsa
اوقات نماز Tukeu
اوقات نماز Lacabou
اوقات نماز Namolesso
اوقات نماز Mount Lemerhei
اوقات نماز Mount Lukunhou
اوقات نماز River Tatamailiu
اوقات نماز Foho Lakabou
اوقات نماز Mount Maumeta
اوقات نماز Maukurunamo
اوقات نماز Serema