اوقات نماز Dushanbe

TJ / Dushanbe / Dushanbe

جهت قبله Dushanbe

N E S W

جهت قبله Dushanbe

°239.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Dushanbe, Dushanbe: °239.6 :جهت قطب نما °243.8 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Dushanbe

اوقات نماز Parki Rudaki
اوقات نماز Khiyoboni Hofizi Sherozí, (Khiyoboni Hofizi Sherozi)
اوقات نماز Kŭchai Ayní, (Kuchai Ayni)
اوقات نماز Kanali Varzob
اوقات نماز Varzob
اوقات نماز Luchob
اوقات نماز Kŭli Komsomol, (Kuli Komsomol)
اوقات نماز Khiyoboni Hofizi Sherozí, (Khiyoboni Hofizi Sherozi)
اوقات نماز Mikrorayoni Dah
اوقات نماز Kŭchai Ayní, (Kuchai Ayni)
اوقات نماز Mikrorayoni Dah
اوقات نماز Khiyoboni Rudakí, (Khiyoboni Rudaki)
اوقات نماز Mikrorayoni Duvozdah
اوقات نماز Mikrorayoni Yozdah
اوقات نماز Kŭchai Lokhutí, (Kuchai Lokhuti)
اوقات نماز Mikrorayoni Yozdah
اوقات نماز Khiyoboni Druzhba Narodov
اوقات نماز Mikrorayoni Duvozdah
اوقات نماز Khiyoboni Rudakí, (Khiyoboni Rudaki)
اوقات نماز Parki Rudaki
اوقات نماز Shodiyona
اوقات نماز Khiyoboni Abualí Ibni Sino, (Khiyoboni Abuali Ibni Sino)
اوقات نماز Kŭchai Lokhutí, (Kuchai Lokhuti)
اوقات نماز Alochabob
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Yak
اوقات نماز Sŭhrob, (Suhrob)
اوقات نماز Dushanbe
اوقات نماز Mikrorayoni Sezdah
اوقات نماز Mikrorayoni Chordah
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Chahor
اوقات نماز Khiyoboni Abualí Ibni Sino, (Khiyoboni Abuali Ibni Sino)
اوقات نماز Mikrorayoni Sezdah
اوقات نماز Mikrorayoni Hashtodu Hasht
اوقات نماز Mikrorayoni Chordah
اوقات نماز Ravshangaron
اوقات نماز Kŭli Komsomol, (Kuli Komsomol)
اوقات نماز Besh-Tepa
اوقات نماز Badakhshon
اوقات نماز Kanali Varzob
اوقات نماز Varzob
اوقات نماز Mikrorayoni Chilu Shash
اوقات نماز Luchob
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Yak
اوقات نماز Mikrorayoni Navadu Yak
اوقات نماز Khiyoboni Druzhba Narodov
اوقات نماز Mikrorayoni Hashtodu Du
اوقات نماز Mikrorayoni Hashtodu Chahor
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Du
اوقات نماز Dvadtsat’ Vtorogo Parts’’yezd, (Dvadtsat' Vtorogo Parts''yezd)
اوقات نماز Mikrorayoni Ponzdah
اوقات نماز Mikrorayoni Hashtodu Hasht
اوقات نماز Mikrorayoni Ponzdah
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Se
اوقات نماز Badakhshon
اوقات نماز Khiyoboni Sa’dii Sherozí, (Khiyoboni Sa'dii Sherozi)
اوقات نماز Kushteppa
اوقات نماز Khiyoboni Akadamik Ghafurov
اوقات نماز Mikrorayoni Navadu Du
اوقات نماز Kŭchai Abay, (Kuchai Abay)
اوقات نماز Khiyoboni Ismoili Somoní, (Khiyoboni Ismoili Somoni)
اوقات نماز Mikrorayoni Panjohu Du
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Chahor
اوقات نماز Kŭchai Karamov, (Kuchai Karamov)
اوقات نماز Khiyoboni Akadamik Ghafurov
اوقات نماز Pravda
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Du
اوقات نماز Mikrorayoni Hashtodu Chahor
اوقات نماز Khiyoboni Sa’dii Sherozí, (Khiyoboni Sa'dii Sherozi)
اوقات نماز Mikrorayoni Yaksadu Yak
اوقات نماز Mikrorayoni Yaksadu Se
اوقات نماز Binokoron
اوقات نماز Alochabob
اوقات نماز Shodiyona
اوقات نماز Qazoqon
اوقات نماز Beshkappa
اوقات نماز Mikrorayoni Hashtodu Du
اوقات نماز Mikrorayoni Siyu Se
اوقات نماز Sŭhrob, (Suhrob)
اوقات نماز Ravshangaron
اوقات نماز Mikrorayoni Yaksadu Se
اوقات نماز Mikrorayoni Panjohu Se
اوقات نماز Chapaev
اوقات نماز Khiyoboni Jabor Rasulov
اوقات نماز Dushanbe
اوقات نماز Mikrorayoni Shastu Yak
اوقات نماز Binokoron
اوقات نماز Mikrorayoni Yaksadu Chahor
اوقات نماز Mikrorayoni Navadu Yak
اوقات نماز Kŭchai Murodullo Sheralizoda, (Kuchai Murodullo Sheralizoda)
اوقات نماز Khiyoboni Ismoili Somoní, (Khiyoboni Ismoili Somoni)
اوقات نماز Kŭchai Abay, (Kuchai Abay)
اوقات نماز Kŭchai Karamov, (Kuchai Karamov)
اوقات نماز Mikrorayoni Yaksadu Yak
اوقات نماز Besh-Tepa
اوقات نماز Parki Druzhba Narodov
اوقات نماز Kŭchai Murodullo Sheralizoda, (Kuchai Murodullo Sheralizoda)
اوقات نماز Mikrorayoni Navadu Du
اوقات نماز Mikrorayoni Yaksadu Chahor
اوقات نماز Mikrorayoni Chilu Shash
اوقات نماز Mikrorayoni Shastu Du