اوقات نماز Distrikt Paramaribo

SR / Paramaribo / Distrikt Paramaribo

جهت قبله Distrikt Paramaribo

N E S W

جهت قبله Distrikt Paramaribo

°85.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Paramaribo, Paramaribo: °85.5 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °117.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Paramaribo, City of Paramaribo, District Paramaribo, Paramaribo

اوقات نماز Paramaribo
اوقات نماز Maikoe
اوقات نماز De Boer Buiten
اوقات نماز Bernie’s Projekt, (Bernie's Projekt)
اوقات نماز Vogeiwijjk
اوقات نماز Tourtonne
اوقات نماز Bernie’s Park, (Bernie's Park)
اوقات نماز Stolk Buiten
اوقات نماز Munder Buiten
اوقات نماز Ma Retraite III
اوقات نماز Paramaribo
اوقات نماز Ma Retraite II
اوقات نماز Peu et Content
اوقات نماز Zweers
اوقات نماز Garnizoenspad
اوقات نماز Flamingo Park
اوقات نماز Twee Kinderen
اوقات نماز Combe
اوقات نماز Ondrobon
اوقات نماز Janki
اوقات نماز Shaw
اوقات نماز Morgenstond
اوقات نماز Palmentuin
اوقات نماز Belair
اوقات نماز Sommelsdijksche Kreek
اوقات نماز Polanen
اوقات نماز Rainville
اوقات نماز Van Dijk I
اوقات نماز Nawa
اوقات نماز Geyersvlijt
اوقات نماز Bronsplein
اوقات نماز Stolk