اوقات نماز Distrikt Para

SR / Para / Distrikt Para

جهت قبله Distrikt Para

N E S W

جهت قبله Distrikt Para

°85.5 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Para, Para: °85.5 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °117.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Para, District Para, Para

اوقات نماز Matta
اوقات نماز Troeli Kreek