اوقات نماز Distrikt Marowijne

SR / Marowijne / Distrikt Marowijne

جهت قبله Distrikt Marowijne

N E S W

جهت قبله Distrikt Marowijne

°85.9 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Marowijne, Marowijne: °85.9 :جهت قطب نما °68.3 :جهت واقعی °117.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Marowijne, Cottica, District Marowijne, Marowijn District, Marowijne, Marowyne District

اوقات نماز Granhoedoe Passi
اوقات نماز Kondre
اوقات نماز Ricanau Petro Ondro