اوقات نماز Distrikt Brokopondo

SR / Brokopondo / Distrikt Brokopondo

جهت قبله Distrikt Brokopondo

N E S W

جهت قبله Distrikt Brokopondo

°85.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Distrikt Brokopondo, Brokopondo: °85.6 :جهت قطب نما °68.2 :جهت واقعی °117.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Distrikt Brokopondo, Brokopondo, District Brokopondo