اوقات نماز Zlatibor

RS / Central Serbia / Zlatibor

جهت قبله Zlatibor

N E S W

جهت قبله Zlatibor

°132.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Zlatibor, Central Serbia: °132.8 :جهت قطب نما °136.7 :جهت واقعی °1-3.8 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zlatibor, Zlatiborski Okrug

اوقات نماز Pavdunica
اوقات نماز Pandurica
اوقات نماز Krst
اوقات نماز Stublić, (Stublic)
اوقات نماز Obudojevica
اوقات نماز Čestarsko Potok, (Cestarsko Potok)
اوقات نماز Kobilja Glava
اوقات نماز Tusto Brdo
اوقات نماز Krajevi
اوقات نماز Tusto Brdo
اوقات نماز Lupoglav
اوقات نماز Kriva Breza
اوقات نماز Ribničko Jezero, (Ribnicko Jezero)
اوقات نماز Lečića Vrh, (Lecica Vrh)
اوقات نماز Rajčevina, (Rajcevina)
اوقات نماز Šumnato Brdo, (Sumnato Brdo)
اوقات نماز Zlatibor
اوقات نماز Glavudža, (Glavudza)
اوقات نماز Krajevi
اوقات نماز Ivov Potok
اوقات نماز Karaula
اوقات نماز Ðevojačko Brdo, (Devojacko Brdo)
اوقات نماز Džamija, (Dzamija)
اوقات نماز Ribnica
اوقات نماز Selište, (Seliste)
اوقات نماز Oštra Kosa, (Ostra Kosa)
اوقات نماز Josova Kosa
اوقات نماز Lozov Grob
اوقات نماز Široko Vrelo, (Siroko Vrelo)
اوقات نماز Vranjevina
اوقات نماز Palisat
اوقات نماز Crni Vrh
اوقات نماز Klade
اوقات نماز Cavlovovac
اوقات نماز Nerandža, (Nerandza)
اوقات نماز Ocka Gora
اوقات نماز Trčinoga, (Trcinoga)
اوقات نماز Crni Vrh
اوقات نماز Bjela Voda
اوقات نماز Čuker, (Cuker)
اوقات نماز Izvor Oko