اوقات نماز Zaječar

RS / Central Serbia / Zaječar

جهت قبله Zaječar

N E S W

جهت قبله Zaječar

°136.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Zaječar, Central Serbia: °136.4 :جهت قطب نما °140.7 :جهت واقعی °1-4.2 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Zaječar, Zajecar, Zajecarski Okrug, Zaječarski Okrug

اوقات نماز Cerak
اوقات نماز Zarvina Reka
اوقات نماز Krušjak, (Krusjak)
اوقات نماز Vardište, (Vardiste)
اوقات نماز Prosište, (Prosiste)
اوقات نماز Klisura
اوقات نماز Lom
اوقات نماز Strnjak
اوقات نماز Stubline
اوقات نماز Mali Obli Del
اوقات نماز Rt
اوقات نماز Stepanovski Potok
اوقات نماز Hajdučki Kladenac, (Hajducki Kladenac)
اوقات نماز Ravna
اوقات نماز Sesalac
اوقات نماز Jelovi Del
اوقات نماز Kamen
اوقات نماز Stepanovci
اوقات نماز Hajdučki Kladenac, (Hajducki Kladenac)
اوقات نماز Duboka Padina
اوقات نماز Banovo Brdo
اوقات نماز Golema Livada
اوقات نماز Gorni Del
اوقات نماز Toplište, (Topliste)
اوقات نماز Branište, (Braniste)
اوقات نماز Rujište, (Rujiste)
اوقات نماز Mađarska Reka, (Madarska Reka)
اوقات نماز Jelovac
اوقات نماز Dečin Grob, (Decin Grob)
اوقات نماز Veliki Obli Del
اوقات نماز Tumba
اوقات نماز Trska
اوقات نماز Ðurinac, (Durinac)
اوقات نماز Guđerina, (Gugerina)
اوقات نماز Zarvin Kamen
اوقات نماز Vrla Strana
اوقات نماز Milušinačka Reka, (Milusinacka Reka)
اوقات نماز Marin Potok
اوقات نماز Golemi Lipov Trap
اوقات نماز Topoljak Slivice
اوقات نماز Lajkovac
اوقات نماز Ciganska Reka
اوقات نماز Donji Del
اوقات نماز Kukuljaš, (Kukuljas)
اوقات نماز Mitrov Kamen
اوقات نماز Goli Trap
اوقات نماز Lazareva Padina
اوقات نماز Karakonđa, (Karakonga)
اوقات نماز Del
اوقات نماز Rajkovac
اوقات نماز Gradište, (Gradiste)
اوقات نماز Petrova Ornica
اوقات نماز Kamenčić, (Kamencic)
اوقات نماز Lipar
اوقات نماز Mostine
اوقات نماز Kozarnik
اوقات نماز Rašin Del, (Rasin Del)
اوقات نماز Kriva Kruška, (Kriva Kruska)
اوقات نماز Klisurički Potok, (Klisuricki Potok)
اوقات نماز Milušinac, (Milusinac)
اوقات نماز Barica
اوقات نماز Jasen
اوقات نماز Visoki Del
اوقات نماز Trska Reka
اوقات نماز Kozarnik
اوقات نماز Ćukalački Potok, (Cukalacki Potok)
اوقات نماز Vučji Potok, (Vucji Potok)
اوقات نماز Vrelce
اوقات نماز Radulov Potok
اوقات نماز Ljuljaška, (Ljuljaska)
اوقات نماز Udeški Potok, (Udeski Potok)
اوقات نماز Crnobarski Potok
اوقات نماز Javorski Potok
اوقات نماز Macina Obložina, (Macina Oblozina)
اوقات نماز Bogdinac
اوقات نماز Lukina Reka
اوقات نماز Perša, (Persa)
اوقات نماز Ovnarnik
اوقات نماز Labarci
اوقات نماز Jalovi Del
اوقات نماز Guvnište, (Guvniste)
اوقات نماز Krovina
اوقات نماز Grapčina, (Grapcina)
اوقات نماز Govedarnik
اوقات نماز Srednji Rt
اوقات نماز Stubline
اوقات نماز Kusak
اوقات نماز Rudina
اوقات نماز Sesalska Reka
اوقات نماز Kamenčić, (Kamencic)
اوقات نماز Kosovski Del
اوقات نماز Cigansko Polje
اوقات نماز Bare