اوقات نماز Toplica

RS / Central Serbia / Toplica

جهت قبله Toplica

N E S W

جهت قبله Toplica

°134.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Toplica, Central Serbia: °134.6 :جهت قطب نما °138.7 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Toplica, Toplicki Okrug, Toplički Okrug

اوقات نماز Kuršumlija, (Kursumlija)
اوقات نماز Mačkovac, (Mackovac)
اوقات نماز Kosanica
اوقات نماز Donja Mikuljana
اوقات نماز Klepačići, (Klepacici)
اوقات نماز Loznica
اوقات نماز Gornja Mikuljana
اوقات نماز Pepeljevac
اوقات نماز Čukara, (Cukara)
اوقات نماز Baćoglava, (Bacoglava)
اوقات نماز Markoviće, (Markovice)
اوقات نماز Mirnička Reka, (Mirnicka Reka)
اوقات نماز Veliki Krš, (Veliki Krs)
اوقات نماز Banjska Reka
اوقات نماز Krčmare, (Krcmare)
اوقات نماز Kolaci
اوقات نماز Gornje Krčmare, (Gornje Krcmare)
اوقات نماز Samokovo
اوقات نماز Kastrat
اوقات نماز Dubrava
اوقات نماز Ćukovački Breg, (Cukovacki Breg)
اوقات نماز Srpče, (Srpce)
اوقات نماز Pljakovo
اوقات نماز Donje Krčmare, (Donje Krcmare)
اوقات نماز Visoka
اوقات نماز Dankoviće, (Dankovice)
اوقات نماز Breg
اوقات نماز Tijovac
اوقات نماز Drenjak
اوقات نماز Radovanovići, (Radovanovici)
اوقات نماز Ćosići, (Cosici)
اوقات نماز Savići, (Savici)
اوقات نماز Belo Polje
اوقات نماز Novo Selo
اوقات نماز Maričiće, (Maricice)
اوقات نماز Ravna