اوقات نماز Raška

RS / Central Serbia / Raška

جهت قبله Raška

N E S W

جهت قبله Raška

°133.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Raška, Central Serbia: °133.8 :جهت قطب نما °137.8 :جهت واقعی °1-4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Raška, Raska, Raski Okrug, Raški Okrug

اوقات نماز Donje Kaznoviće, (Donje Kaznovice)
اوقات نماز Končuliće, (Konculice)
اوقات نماز Kaznoviće, (Kaznovice)
اوقات نماز Radošička Reka, (Radosicka Reka)
اوقات نماز Merćez, (Mercez)
اوقات نماز Gnjilica
اوقات نماز Kraviće, (Kravice)
اوقات نماز Karadak
اوقات نماز Supnje
اوقات نماز Rodničko Brdo, (Rodnicko Brdo)
اوقات نماز Razdolje
اوقات نماز Rojići, (Rojici)
اوقات نماز Raška, (Raska)
اوقات نماز Trnavska Reka
اوقات نماز Stanići, (Stanici)
اوقات نماز Gradac
اوقات نماز Mala Bisina
اوقات نماز Raška, (Raska)
اوقات نماز Velika Bisina
اوقات نماز Mislopolje
اوقات نماز Velika Čukara, (Velika Cukara)
اوقات نماز Rudnica
اوقات نماز Gornja Rudnica
اوقات نماز Radošiće, (Radosice)
اوقات نماز Vršak, (Vrsak)
اوقات نماز Kućane, (Kucane)
اوقات نماز Janjeva
اوقات نماز Plavkovo
اوقات نماز Biočin, (Biocin)