اوقات نماز Rasina

RS / Central Serbia / Rasina

جهت قبله Rasina

N E S W

جهت قبله Rasina

°135 :جهت قطب نما
جهت قبله Rasina, Central Serbia: °135 :جهت قطب نما °139.1 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rasina, Rasinski Okrug

اوقات نماز Mačkovac, (Mackovac)
اوقات نماز Lipovica
اوقات نماز Obrež, (Obrez)
اوقات نماز Meševački Potok, (Mesevacki Potok)
اوقات نماز Velika Vrbnica
اوقات نماز Kosovski Potok
اوقات نماز Globoder
اوقات نماز Pepeljevac
اوقات نماز Mala Vrbnica
اوقات نماز Trebotin
اوقات نماز Lipovački Potok, (Lipovacki Potok)
اوقات نماز Koševi, (Kosevi)
اوقات نماز Čagljavica, (Cagljavica)
اوقات نماز Lukavac
اوقات نماز Ratkovačkl Potok, (Ratkovackl Potok)
اوقات نماز Manastirak
اوقات نماز Golubovački Potok, (Golubovacki Potok)
اوقات نماز Bresno Polje
اوقات نماز Buljane
اوقات نماز Kosovac
اوقات نماز Žabare, (Zabare)
اوقات نماز Meševo, (Mesevo)
اوقات نماز Brajkovački Potok, (Brajkovacki Potok)
اوقات نماز Lukavacko Brdo
اوقات نماز Begovo Brdo