اوقات نماز Opština Smederevska Palanka

RS / Central Serbia / Opština Smederevska Palanka

جهت قبله Opština Smederevska Palanka

N E S W

جهت قبله Opština Smederevska Palanka

°135.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Opština Smederevska Palanka, Central Serbia: °135.6 :جهت قطب نما °139.7 :جهت واقعی °1-4.1 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Opština Smederevska Palanka, Opstina Smederevska Palanka

اوقات نماز Smederevska Palanka
اوقات نماز Kubršnica, (Kubrsnica)
اوقات نماز Ivak
اوقات نماز St. Jasenica
اوقات نماز kolonija
اوقات نماز Kiseljak
اوقات نماز Kudrečko jezero, (Kudrecko jezero)
اوقات نماز Vlajićevo Brdo, (Vlajicevo Brdo)
اوقات نماز Čubura, (Cubura)
اوقات نماز Mikulja
اوقات نماز Medvednjak
اوقات نماز Vodice
اوقات نماز Kamenac
اوقات نماز Glibovac
اوقات نماز Maskar
اوقات نماز Lipovac
اوقات نماز Vlaovica
اوقات نماز Mala Plana
اوقات نماز Ravnjak
اوقات نماز Vidovaća, (Vidovaca)
اوقات نماز Bandera (Oskoruša), (Bandera (Oskorusa))
اوقات نماز Pešički Izvor, (Pesicki Izvor)
اوقات نماز Kamenac
اوقات نماز Bogdanovac
اوقات نماز Svračkovac, (Svrackovac)