اوقات نماز Morava

RS / Central Serbia / Morava

جهت قبله Morava

N E S W

جهت قبله Morava

°133.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Morava, Central Serbia: °133.7 :جهت قطب نما °137.6 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Morava, Moravicki Okrug, Moravički Okrug

اوقات نماز Lis
اوقات نماز Lis
اوقات نماز Markovički Potok, (Markovicki Potok)
اوقات نماز Crna Stena
اوقات نماز Bonta
اوقات نماز Pajovići, (Pajovici)
اوقات نماز Tijanjska Reka
اوقات نماز Dragačevo, (Dragacevo)
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Puhovo
اوقات نماز Ostjevac
اوقات نماز Donja Kravarica
اوقات نماز Murčetića Kosa, (Murcetica Kosa)
اوقات نماز Turica
اوقات نماز Visojevac
اوقات نماز Bobinjak
اوقات نماز Ljuta Strana
اوقات نماز Kovačevići, (Kovacevici)
اوقات نماز Vasilići, (Vasilici)
اوقات نماز Ilići, (Ilici)
اوقات نماز Glavica
اوقات نماز Rajića Brdo, (Rajica Brdo)
اوقات نماز Rajići, (Rajici)
اوقات نماز Milekići, (Milekici)
اوقات نماز Negrišori, (Negrisori)
اوقات نماز Krstac
اوقات نماز Kukići, (Kukici)
اوقات نماز Lopaš, (Lopas)
اوقات نماز Baralići, (Baralici)
اوقات نماز Dostanići, (Dostanici)
اوقات نماز Dragačica, (Dragacica)
اوقات نماز Guča, (Guca)
اوقات نماز Virovo
اوقات نماز Prilipac