اوقات نماز Mačva

RS / Central Serbia / Mačva

جهت قبله Mačva

N E S W

جهت قبله Mačva

°133.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Mačva, Central Serbia: °133.6 :جهت قطب نما °137.5 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Mačva, Macva, Macvanski Okrug, Mačvanski Okrug

اوقات نماز Raskršće, (Raskrsce)
اوقات نماز Manastirska Kosa
اوقات نماز Jelski Brijeg
اوقات نماز Belorečka Kosa, (Belorecka Kosa)
اوقات نماز Mramorje
اوقات نماز Visoki Rt
اوقات نماز Široka Ravan, (Siroka Ravan)
اوقات نماز Cer
اوقات نماز Bobija
اوقات نماز Jankovići, (Jankovici)
اوقات نماز Lipov Brijeg
اوقات نماز Bobija
اوقات نماز Cer
اوقات نماز Hajdučka Kosa, (Hajducka Kosa)
اوقات نماز Mirkovača, (Mirkovaca)
اوقات نماز Dobra Voda
اوقات نماز Gušterova Greda, (Gusterova Greda)
اوقات نماز Besegač, (Besegac)
اوقات نماز Duga Luka
اوقات نماز Jadranska Kosa
اوقات نماز Kozji Hrbat
اوقات نماز Mramorje
اوقات نماز Milina
اوقات نماز Markov Rov
اوقات نماز Kopljević, (Kopljevic)
اوقات نماز Kumovac
اوقات نماز Petrovići, (Petrovici)
اوقات نماز Brezovača, (Brezovaca)
اوقات نماز Preko Brdo
اوقات نماز Grabovac
اوقات نماز Bela Reka
اوقات نماز Desić, (Desic)
اوقات نماز Jeremića Kik, (Jeremica Kik)
اوقات نماز Ðuknići, (Duknici)
اوقات نماز Vratolom
اوقات نماز Radovašnica, (Radovasnica)
اوقات نماز Kamenica
اوقات نماز Jovići, (Jovici)
اوقات نماز Nemirna Kruška, (Nemirna Kruska)
اوقات نماز Mlinska Reka
اوقات نماز Velike Cerje
اوقات نماز Bojište, (Bojiste)