اوقات نماز Kolubara

RS / Central Serbia / Kolubara

جهت قبله Kolubara

N E S W

جهت قبله Kolubara

°133.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Kolubara, Central Serbia: °133.8 :جهت قطب نما °137.7 :جهت واقعی °1-3.9 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kolubara, Kolubarski Okrug

اوقات نماز Gradac
اوقات نماز Popare
اوقات نماز Jablanica
اوقات نماز Valjevo
اوقات نماز Belo Polje
اوقات نماز Sušica, (Susica)
اوقات نماز Bujačić, (Bujacic)
اوقات نماز Sedlari
اوقات نماز Degurić, (Deguric)
اوقات نماز Kličevak, (Klicevak)
اوقات نماز Obnica
اوقات نماز Rađevo Selo, (Ragevo Selo)
اوقات نماز Petnica
اوقات نماز Belić, (Belic)
اوقات نماز Strmna Gora
اوقات نماز Gornja Grabovica
اوقات نماز Gorić, (Goric)
اوقات نماز Beloševac, (Belosevac)
اوقات نماز Rogljevići, (Rogljevici)
اوقات نماز Mackovac