اوقات نماز Bor

RS / Central Serbia / Bor

جهت قبله Bor

N E S W

جهت قبله Bor

°137.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Bor, Central Serbia: °137.6 :جهت قطب نما °142 :جهت واقعی °1-4.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Bor, Bor District, Borski Okrug

اوقات نماز Crni Vrh