اوقات نماز Baladīyat ash Shamāl

QA / Madīnat ash Shamāl / Baladīyat ash Shamāl

جهت قبله Baladīyat ash Shamāl

N E S W

جهت قبله Baladīyat ash Shamāl

°246.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Baladīyat ash Shamāl, Madīnat ash Shamāl: °246.3 :جهت قطب نما °248.7 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Baladīyat ash Shamāl, Baladiyat ash Shamal, Ash Shamal, Ash Shamāl, Baladiyat Madinat ash Shamal, Baladīyat Madīnat ash Shamāl, Madinat al Shamal, Madinat ash Shamal, Madīnat ash Shamāl, alshmal, bldyt alshmal, bldyt mdynt alshmal, الشمال, بلدية الشمال, بلدية مدينة الشمال

اوقات نماز Al ‘Ibb, (Al `Ibb)
اوقات نماز Umm Samīrah ash Shamālīyah, (Umm Samirah ash Shamaliyah)
اوقات نماز Al Ghāf, (Al Ghaf)
اوقات نماز Umm Samīrah al Janūbīyah, (Umm Samirah al Janubiyah)
اوقات نماز Umm Ghuwayfah
اوقات نماز Ḩīnat al Ḩişān, (Hinat al Hisan)
اوقات نماز Al ‘Ubayb, (Al `Ubayb)
اوقات نماز Ghāf Makīn, (Ghaf Makin)
اوقات نماز Mu‘aydhir al Judhū‘īyah, (Mu`aydhir al Judhu`iyah)
اوقات نماز Al ‘Afāwīyah ash Sharqīyah, (Al `Afawiyah ash Sharqiyah)
اوقات نماز Ghāf Makīn, (Ghaf Makin)
اوقات نماز Umm al Ḩufayn al Ghāf, (Umm al Hufayn al Ghaf)
اوقات نماز Mu‘aydhir Ḩīnat al Ḩişān, (Mu`aydhir Hinat al Hisan)
اوقات نماز Rawḑat Jābir, (Rawdat Jabir)
اوقات نماز Al ‘Afāwīyah al Gharbīyah, (Al `Afawiyah al Gharbiyah)
اوقات نماز Al Judhū‘īyah, (Al Judhu`iyah)
اوقات نماز Bū Şalbah, (Bu Salbah)
اوقات نماز Mu‘aydhir al ‘Afāwīyāt, (Mu`aydhir al `Afawiyat)
اوقات نماز Az̧ Z̧ulayfāt, (Az Zulayfat)
اوقات نماز Rawḑat Sharīm, (Rawdat Sharim)
اوقات نماز Umm aḑ Ḑa‘ah, (Umm ad Da`ah)
اوقات نماز Qarīyāt Rīmīyah, (Qariyat Rimiyah)
اوقات نماز Ghāfat ar Rukayy, (Ghafat ar Rukayy)
اوقات نماز Al Judaydah
اوقات نماز Abā al Majālis, (Aba al Majalis)
اوقات نماز Mu‘aydhir Rawḑat Sharīm, (Mu`aydhir Rawdat Sharim)