اوقات نماز Baladīyat al Khawr wa adh Dhakhīrah

QA / Al Khawr / Baladīyat al Khawr wa adh Dhakhīrah

جهت قبله Baladīyat al Khawr wa adh Dhakhīrah

N E S W

جهت قبله Baladīyat al Khawr wa adh Dhakhīrah

°247.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Baladīyat al Khawr wa adh Dhakhīrah, Al Khawr: °247.6 :جهت قطب نما °250 :جهت واقعی °1-2.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Baladīyat al Khawr wa adh Dhakhīrah, Baladiyat al Khawr wa adh Dhakhirah, Al Khawr, Al Khawr wa adh Dhakhirah, Al Khawr wa adh Dhakhīrah, Al Khor, Baladiyat al Khawr, Baladīyat al Khawr, alkhwr waldhkhyrt, bldyt alkhwr, bldyt alkhwr waldhkhyrt, الخور والذخيرة, بلدية الخور, بلدية الخور والذخيرة

اوقات نماز Wādī al Ghuşn, (Wadi al Ghusn)
اوقات نماز Ash Shirā‘, (Ash Shira`)
اوقات نماز Wādī al Ghuşn, (Wadi al Ghusn)
اوقات نماز Umm Thanīyatayn, (Umm Thaniyatayn)
اوقات نماز Jarī aḑ Ḑab‘, (Jari ad Dab`)
اوقات نماز Al Ghubayyah ash Sharqīyah, (Al Ghubayyah ash Sharqiyah)
اوقات نماز Rawḑat al Khayl, (Rawdat al Khayl)
اوقات نماز Ar Rāḩah, (Ar Rahah)
اوقات نماز Ash Shirā‘, (Ash Shira`)
اوقات نماز Al Ghuşn, (Al Ghusn)
اوقات نماز Al Ghubayyah al Gharbīyah, (Al Ghubayyah al Gharbiyah)
اوقات نماز Al Ghuşn, (Al Ghusn)
اوقات نماز Jarī aḑ Ḑab‘, (Jari ad Dab`)
اوقات نماز Jarī al Khayl, (Jari al Khayl)
اوقات نماز Umm Thanīyatayn, (Umm Thaniyatayn)
اوقات نماز Al Ghubayyah ash Sharqīyah, (Al Ghubayyah ash Sharqiyah)
اوقات نماز Ar Rāḩah, (Ar Rahah)
اوقات نماز Rawḑat al Khayl, (Rawdat al Khayl)
اوقات نماز Umm al Qubūr, (Umm al Qubur)
اوقات نماز Umm al Qubūr, (Umm al Qubur)
اوقات نماز Al Ghubayyah al Gharbīyah, (Al Ghubayyah al Gharbiyah)
اوقات نماز Al Maqrūn ash Sharqī, (Al Maqrun ash Sharqi)
اوقات نماز As Sulaymī al Gharbī, (As Sulaymi al Gharbi)
اوقات نماز Wādī ad Duḩūl, (Wadi ad Duhul)