اوقات نماز Departamento de Ñeembucú

PY / Ñeembucú / Departamento de Ñeembucú

جهت قبله Departamento de Ñeembucú

N E S W

جهت قبله Departamento de Ñeembucú

°86.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Ñeembucú, Ñeembucú: °86.1 :جهت قطب نما °73.7 :جهت واقعی °112.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Ñeembucú, Departamento de Neembucu, Departamento de Pilar, Duodecimo Departamento, Duodécimo Departamento, Neembucu, Pilar, Ñeembucú

اوقات نماز Costa Rosado
اوقات نماز San Juan Bautista de Ñeembucú, (San Juan Bautista de Neembucu)
اوقات نماز Compañía Potrero Caballero, (Compania Potrero Caballero)
اوقات نماز Estero Tayí Caré, (Estero Tayi Care)
اوقات نماز Estancia Pereira
اوقات نماز Puesto San Luís, (Puesto San Luis)
اوقات نماز Compañía Costa Rosado, (Compania Costa Rosado)
اوقات نماز Estancia Yberá, (Estancia Ybera)