اوقات نماز Departamento de la Cordillera

PY / Cordillera / Departamento de la Cordillera

جهت قبله Departamento de la Cordillera

N E S W

جهت قبله Departamento de la Cordillera

°86.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de la Cordillera, Cordillera: °86.6 :جهت قطب نما °73 :جهت واقعی °113.7 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de la Cordillera, Cordillera, La Cordillera, Tercer Departamento

اوقات نماز Arroyo Ytú, (Arroyo Ytu)
اوقات نماز Compañía Villas Las Mercedes, (Compania Villas Las Mercedes)
اوقات نماز Compañía Acosta-Ñú, (Compania Acosta-Nu)
اوقات نماز Cerro Peró, (Cerro Pero)
اوقات نماز Arroyo Yuquyry
اوقات نماز Aquino Cué, (Aquino Cue)