اوقات نماز Departamento de Alto Paraguay

PY / Alto Paraguay / Departamento de Alto Paraguay

جهت قبله Departamento de Alto Paraguay

N E S W

جهت قبله Departamento de Alto Paraguay

°85.8 :جهت قطب نما
جهت قبله Departamento de Alto Paraguay, Alto Paraguay: °85.8 :جهت قطب نما °72.4 :جهت واقعی °113.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Departamento de Alto Paraguay, Alto Paraguay, Decimoseptimo Departamento, Decimoséptimo Departamento