اوقات نماز Denigomodu District

NR / Denigomodu / Denigomodu District

جهت قبله Denigomodu District

N E S W

جهت قبله Denigomodu District

°287.3 :جهت قطب نما
جهت قبله Denigomodu District, Denigomodu: °287.3 :جهت قطب نما °295.9 :جهت واقعی °1-8.6 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Denigomodu District, Daftar distrik di Nauru, Denigomodu, Dinegomodu

اوقات نماز Ronave
اوقات نماز Yaren Government Facilities
اوقات نماز Cape Anna
اوقات نماز Ijuw
اوقات نماز Cape Ijuw
اوقات نماز Buada Lagoon
اوقات نماز Nibok
اوقات نماز Baiti
اوقات نماز Yangor
اوقات نماز Boe
اوقات نماز Anabar
اوقات نماز Milkfish Ponds
اوقات نماز Uaboe
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System South
اوقات نماز Anibare Blasted Boat Harbor
اوقات نماز Collapsed Cantilever Section 2010
اوقات نماز Lagoon Area Vegetable Gardening
اوقات نماز Arubo
اوقات نماز Arubo
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System North
اوقات نماز Arenibek
اوقات نماز Uaboe
اوقات نماز Moqua Well
اوقات نماز Gabrab Blasted Reef Pass
اوقات نماز Phosphate Railroad Terminal
اوقات نماز Lagoon Area Forest
اوقات نماز Nauru Boat Harbor
اوقات نماز Arijejen
اوقات نماز Moqua Well
اوقات نماز Yaren Government Facilities
اوقات نماز Nibok
اوقات نماز Phosphate Railroad Terminal
اوقات نماز Command Ridge Top of Nauru
اوقات نماز Deepwater Mooring Buoys System
اوقات نماز Phosphate Railway
اوقات نماز Mangrove Swamps
اوقات نماز Nibok
اوقات نماز Baiti
اوقات نماز Gabrab Blasted Reef Pass
اوقات نماز Cape Anna
اوقات نماز Boe
اوقات نماز Anibare
اوقات نماز Phosphate Railroad Terminal
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System South
اوقات نماز Anibare Bay
اوقات نماز Boe
اوقات نماز Yangor
اوقات نماز Moqua Well
اوقات نماز Baiti
اوقات نماز Command Ridge Top of Nauru
اوقات نماز Ronave
اوقات نماز Cape Anna
اوقات نماز Cape Meneng
اوقات نماز Gabrab Blasted Reef Pass
اوقات نماز Phosphate Railway
اوقات نماز Uaboe
اوقات نماز Command Ridge Top of Nauru
اوقات نماز Anibare
اوقات نماز Arijejen
اوقات نماز Mangrove Swamps
اوقات نماز Anibare Bay
اوقات نماز Nauru Boat Harbor
اوقات نماز Phosphate Railway
اوقات نماز Milkfish Ponds
اوقات نماز Yaren
اوقات نماز Boe
اوقات نماز Ronave
اوقات نماز Lagoon Area Vegetable Gardening
اوقات نماز Buada Lagoon
اوقات نماز Lagoon Area Forest
اوقات نماز Menen
اوقات نماز Arubo
اوقات نماز Yangor
اوقات نماز Arubo
اوقات نماز Collapsed Cantilever Section 2010
اوقات نماز Anabar
اوقات نماز Moqua Well
اوقات نماز Uaboe
اوقات نماز Command Ridge Top of Nauru
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System North
اوقات نماز Baiti
اوقات نماز Phosphate Transport Road
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System North
اوقات نماز Lagoon Area Vegetable Gardening
اوقات نماز Phosphate Railroad Terminal
اوقات نماز Collapsed Cantilever Section 2010
اوقات نماز Phosphate Transport Road
اوقات نماز Buada Lagoon
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System South
اوقات نماز Milkfish Ponds
اوقات نماز Topside - Central Plateau
اوقات نماز Milkfish Ponds
اوقات نماز Gabrab Blasted Reef Pass
اوقات نماز Deepwater Mooring Buoys System
اوقات نماز Lagoon Area Forest
اوقات نماز Collapsed Cantilever Section 2010
اوقات نماز Nauru Boat Harbor
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System South
اوقات نماز Cantilever Phosphate Loading System North
اوقات نماز Arijejen