اوقات نماز Gulmī

NP / Western Region / Gulmī

جهت قبله Gulmī

N E S W

جهت قبله Gulmī

°270 :جهت قطب نما
جهت قبله Gulmī, Western Region: °270 :جهت قطب نما °270.4 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Gulmī, Gulmi

اوقات نماز Tarigaun
اوقات نماز Bote Gaun
اوقات نماز Khaireni Ghat
اوقات نماز Rainadi
اوقات نماز Rampur
اوقات نماز Ardi Gaun
اوقات نماز Thumka
اوقات نماز Kumal
اوقات نماز Tapu Danda
اوقات نماز Balithum Lumpek
اوقات نماز Thaksi Pokhara
اوقات نماز Gaptung Gaun
اوقات نماز Dangsing Damar
اوقات نماز Saudi
اوقات نماز Turang
اوقات نماز Lungdigaun
اوقات نماز Bahun Tola
اوقات نماز Chapasal
اوقات نماز Majuwa Bazar
اوقات نماز Dhani Danda
اوقات نماز Turang
اوقات نماز Tallaphant Gaun
اوقات نماز Ambot
اوقات نماز Mimnekothum
اوقات نماز Tanglaji
اوقات نماز Ratamate
اوقات نماز Debisthan
اوقات نماز Jhurma
اوقات نماز Neta Gaun
اوقات نماز Char Khutte
اوقات نماز Thula phat
اوقات نماز Sota Phant
اوقات نماز Mathillo Ratamate
اوقات نماز Jubhung
اوقات نماز Panga
اوقات نماز Thulochaur
اوقات نماز Anpchaur Gaun
اوقات نماز Tuthung
اوقات نماز Danda Pokhari
اوقات نماز Charkhutte Phant
اوقات نماز Jhirbas Gaun
اوقات نماز Thumka Gaun
اوقات نماز Salyar Danda
اوقات نماز Tarneta
اوقات نماز Jhirbas Gaun
اوقات نماز Tuthung
اوقات نماز Hatiya
اوقات نماز Derali Gaun
اوقات نماز Bhangeri Sthan
اوقات نماز Ghyasi Kharka
اوقات نماز Gekhung
اوقات نماز Paralmi
اوقات نماز Sotaphat
اوقات نماز Ullikot
اوقات نماز Bhukwa Phant
اوقات نماز Daheli
اوقات نماز Ramthum
اوقات نماز Chhap
اوقات نماز Apchaur
اوقات نماز Argalegaun
اوقات نماز Sukhaura
اوقات نماز Dobhan
اوقات نماز Nidur
اوقات نماز Batase Gaun
اوقات نماز Bote Gaun
اوقات نماز Orkhati Pairo
اوقات نماز Indregauda
اوقات نماز Bamsedigaun
اوقات نماز Tam
اوقات نماز Syalphukugaun
اوقات نماز Amlabot