اوقات نماز Arghākhānchī

NP / Western Region / Arghākhānchī

جهت قبله Arghākhānchī

N E S W

جهت قبله Arghākhānchī

°270.1 :جهت قطب نما
جهت قبله Arghākhānchī, Western Region: °270.1 :جهت قطب نما °270.5 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Arghākhānchī, Arghakhanchi, Argha, Arghakhachi

اوقات نماز Devikhand
اوقات نماز Kharyan
اوقات نماز Jāikorukh Ḍā̃ḍā, (Jaikorukh Dada)
اوقات نماز Kharyan
اوقات نماز Senlen
اوقات نماز Devikhanda
اوقات نماز Kharyāṅ Kholā, (Kharyan Khola)
اوقات نماز Bakhre
اوقات نماز Todke
اوقات نماز Kohol
اوقات نماز Hade Kholā, (Hade Khola)
اوقات نماز Debha
اوقات نماز Kapal Butta
اوقات نماز Sandewa
اوقات نماز Deurāli̇̄, (Deurali)
اوقات نماز Debha
اوقات نماز Charepani
اوقات نماز Gurase
اوقات نماز Sugurkhal
اوقات نماز Kartike
اوقات نماز Dhanchaur
اوقات نماز Goldhunga
اوقات نماز Todke
اوقات نماز Charepani
اوقات نماز Gauchaur
اوقات نماز Khibdi
اوقات نماز Jhirbas
اوقات نماز Pātale Kholā, (Patale Khola)
اوقات نماز Gauchaur
اوقات نماز Putke
اوقات نماز Damar
اوقات نماز Paldi̇̄ Kholā, (Paldi Khola)
اوقات نماز Todke
اوقات نماز Dadhuwa
اوقات نماز Goldhunga
اوقات نماز Nipundanda
اوقات نماز Jukena
اوقات نماز Takura
اوقات نماز Khanchikot
اوقات نماز Patichaur
اوقات نماز Pāku, (Paku)
اوقات نماز Kaphalbas
اوقات نماز Damar
اوقات نماز Bhedi Kholā, (Bhedi Khola)
اوقات نماز Dorjāṅ Kholā, (Dorjan Khola)
اوقات نماز Kalimati
اوقات نماز Salyandanda
اوقات نماز Padme
اوقات نماز Sursingaun
اوقات نماز Dorjāṅ, (Dorjan)
اوقات نماز Dorjin
اوقات نماز Ghorbanda
اوقات نماز Halde Kholā, (Halde Khola)
اوقات نماز Nipundada
اوقات نماز Khanchi Maidan
اوقات نماز Dhikura
اوقات نماز Paldi
اوقات نماز Lāmḍā̃ḍā, (Lamdada)
اوقات نماز Ratmata
اوقات نماز Kharsyangau
اوقات نماز Khanigaun
اوقات نماز Pach Pokhari
اوقات نماز Chirllin
اوقات نماز Tallo kaphalbas
اوقات نماز Lamdanda
اوقات نماز Khamari
اوقات نماز Khanchi Maidan
اوقات نماز Jukena
اوقات نماز Chirliṅ, (Chirlin)
اوقات نماز Boyāṅ Kholā, (Boyan Khola)
اوقات نماز Kailāsi̇̄ Kholā, (Kailasi Khola)
اوقات نماز Khās Kholā, (Khas Khola)
اوقات نماز Jheske