اوقات نماز Tanahun

NP / Western Region / Tanahun

جهت قبله Tanahun

N E S W

جهت قبله Tanahun

°270.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Tanahun, Western Region: °270.7 :جهت قطب نما °271 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Tanahun, Tanahu District, Tanhu

اوقات نماز Mathillo Setang
اوقات نماز Namtaha
اوقات نماز Laire
اوقات نماز Chargare
اوقات نماز Mathillo Setan
اوقات نماز Gyajha
اوقات نماز Chārghare, (Charghare)
اوقات نماز Musimarang
اوقات نماز Anpthok
اوقات نماز Ḍhā̃ḍā, (Dhada)
اوقات نماز Ramche
اوقات نماز Dhanda
اوقات نماز Ā̃pthok, (Apthok)
اوقات نماز Kahu
اوقات نماز Bar Bhanjyang
اوقات نماز Chautara
اوقات نماز Rangsing
اوقات نماز Rāṅsiṅ, (Ransin)
اوقات نماز Majhkot
اوقات نماز Gairathok
اوقات نماز Shivapur
اوقات نماز Dhanubas
اوقات نماز Jhakridhad
اوقات نماز Bhorladi
اوقات نماز Keuradi
اوقات نماز Deurali
اوقات نماز Gairakhudi
اوقات نماز Tallo Setang
اوقات نماز Sarkinidanda
اوقات نماز Baribindi
اوقات نماز Chā̃pswā̃rā, (Chapswara)
اوقات نماز Agerithumka
اوقات نماز Pandor Dihi
اوقات نماز Bahungaun
اوقات نماز Sundardanda
اوقات نماز Kumbheswara
اوقات نماز Bā̃jho, (Bajho)
اوقات نماز Chanpswanra
اوقات نماز Ghyasibas
اوقات نماز Mane Chautara
اوقات نماز Pādordi̇̄ Kholā, (Padordi Khola)
اوقات نماز Banjho
اوقات نماز Ramshala
اوقات نماز Dhanbas
اوقات نماز Saura
اوقات نماز Lokma
اوقات نماز Raniswara
اوقات نماز Lameswara
اوقات نماز Dadakhudi
اوقات نماز Dada Tol
اوقات نماز Phal Bhanjyang
اوقات نماز Dhobla
اوقات نماز Koldanda
اوقات نماز Syanglung
اوقات نماز Kolḍā̃ḍā, (Koldada)
اوقات نماز Koidim
اوقات نماز Bhalukun
اوقات نماز Mudi̇̄ Kholā, (Mudi Khola)
اوقات نماز Gwāsluṅ, (Gwaslun)
اوقات نماز Syāṅluṅ, (Syanlun)
اوقات نماز Jyāmire Kholā, (Jyamire Khola)
اوقات نماز Chhap
اوقات نماز Lokma
اوقات نماز Dumrithok
اوقات نماز Thumki
اوقات نماز Gwaslung
اوقات نماز Rainidanda
اوقات نماز Maidanswanra
اوقات نماز Chainpur
اوقات نماز Laire
اوقات نماز Karāsti̇̄ Kholā, (Karasti Khola)
اوقات نماز Thaprek Bhanjyang
اوقات نماز Husedanda
اوقات نماز Seṭāṅ Kholā, (Setan Khola)
اوقات نماز Huseḍā̃ḍā, (Husedada)
اوقات نماز Chalise
اوقات نماز Brimdi Pul
اوقات نماز Taruka
اوقات نماز Thaprek Bhañjyāṅ, (Thaprek Bhanjyan)
اوقات نماز Moroḍā̃ḍā, (Morodada)
اوقات نماز Paṭi̇̄ghar, (Patighar)
اوقات نماز Ṭhā̃ṭi̇̄, (Thati)
اوقات نماز Morodanda
اوقات نماز Wachhetar
اوقات نماز Chabadi
اوقات نماز Risiṅdi̇̄ Kholā, (Risindi Khola)
اوقات نماز Thaprek
اوقات نماز Patighar
اوقات نماز Chhapdanda
اوقات نماز Dharādi̇̄ Kholā, (Dharadi Khola)
اوقات نماز Thanti
اوقات نماز Kolḍā̃ḍā, (Koldada)
اوقات نماز Gyajha
اوقات نماز Ausara
اوقات نماز Bapung
اوقات نماز Khahare
اوقات نماز Bahundanda
اوقات نماز Gundi̇̄ Kholā, (Gundi Khola)
اوقات نماز Bordi̇̄ Kholā, (Bordi Khola)
اوقات نماز Bairā Kholā, (Baira Khola)