اوقات نماز Syāngjā

NP / Western Region / Syāngjā

جهت قبله Syāngjā

N E S W

جهت قبله Syāngjā

°270.4 :جهت قطب نما
جهت قبله Syāngjā, Western Region: °270.4 :جهت قطب نما °270.7 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Syāngjā, Syangja, Syanga

اوقات نماز Batokharka
اوقات نماز Dhorlum
اوقات نماز Budhakot
اوقات نماز Ḍhorluṅ, (Dhorlun)
اوقات نماز Dhyāṅsiṅ, (Dhyansin)
اوقات نماز Dhyangsing
اوقات نماز Budhakot
اوقات نماز Namke
اوقات نماز Jyamire
اوقات نماز Dude Chaupari
اوقات نماز Khalte
اوقات نماز Khari̇̄chaur, (Kharichaur)
اوقات نماز Tinghare
اوقات نماز Majhkot
اوقات نماز Chhapa
اوقات نماز Gairichaur
اوقات نماز Raniswara
اوقات نماز Thumka
اوقات نماز Ramche
اوقات نماز Paudure
اوقات نماز Kharichur
اوقات نماز Bhimalswara
اوقات نماز Ratne Dobhan
اوقات نماز Baddanda
اوقات نماز Eladi
اوقات نماز Syauledanda
اوقات نماز Katkeri
اوقات نماز Singarkotgaun
اوقات نماز Bajdanda
اوقات نماز Chyāṅgre Kholā, (Chyangre Khola)
اوقات نماز Raniswara
اوقات نماز Pokhari Danda
اوقات نماز Magarswara
اوقات نماز Dabhung
اوقات نماز Bajḍā̃ḍā, (Bajdada)
اوقات نماز Riyale
اوقات نماز Ghurpal
اوقات نماز Kalleri
اوقات نماز Tildanda
اوقات نماز Khalte
اوقات نماز Malagiri
اوقات نماز Sirbari
اوقات نماز Sirubari
اوقات نماز Rakkhe
اوقات نماز Khandanda
اوقات نماز Tilḍā̃ḍā, (Tildada)
اوقات نماز Balikot
اوقات نماز Singarkotdanda
اوقات نماز Jharlyandi
اوقات نماز Dhaukhola
اوقات نماز Khanḍā̃ḍā, (Khandada)
اوقات نماز Khoriya
اوقات نماز Dhikichaur
اوقات نماز (Bala Chaturdashi)
اوقات نماز Bhorle
اوقات نماز Dwar Bhanjyang
اوقات نماز Samaja
اوقات نماز Riju Dobata
اوقات نماز Fair
اوقات نماز Devipuje Dhunga
اوقات نماز Chautari
اوقات نماز Rakse
اوقات نماز Talathok
اوقات نماز Suple
اوقات نماز Kumerdun
اوقات نماز Banethok
اوقات نماز Basyani
اوقات نماز Dhanmuda
اوقات نماز Mirdi
اوقات نماز Deldanda
اوقات نماز Thana Pokhari
اوقات نماز Mathillo Chyare
اوقات نماز Arupata
اوقات نماز Dobata
اوقات نماز Leda
اوقات نماز Mathillo Pitlek
اوقات نماز Ḍā̃ḍāghar, (Dadaghar)
اوقات نماز Bayadanda
اوقات نماز Baddanda
اوقات نماز Ḍelḍā̃ḍā, (Deldada)
اوقات نماز Jogidanda
اوقات نماز Gobas
اوقات نماز Majuwa
اوقات نماز Kasedi
اوقات نماز Riju
اوقات نماز Dandaghar
اوقات نماز Chhaprak
اوقات نماز Chunargaun
اوقات نماز Mansyankot
اوقات نماز Sirbani
اوقات نماز Dadakot
اوقات نماز Dhau Kholā, (Dhau Khola)
اوقات نماز Yadi
اوقات نماز Dhir Chhap
اوقات نماز Badaharbari
اوقات نماز Gairagaun
اوقات نماز Gahate
اوقات نماز Banthok Bhanjyang
اوقات نماز Olyandi
اوقات نماز Sapaunde