اوقات نماز Sankhar

NP / Western Region / Sankhar

جهت قبله Sankhar

N E S W

جهت قبله Sankhar

°270.6 :جهت قطب نما
جهت قبله Sankhar, Western Region: °270.6 :جهت قطب نما °270.9 :جهت واقعی °1-0.3 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Sankhar, samkhara, साँखर

اوقات نماز Shivaramdanda
اوقات نماز Phoksingkot
اوقات نماز Patsar
اوقات نماز Sunargaun
اوقات نماز Kusunde
اوقات نماز Khārdi̇̄, (Khardi)
اوقات نماز Mohami
اوقات نماز Bhattarai Gaun
اوقات نماز Gaḍaũdi̇̄, (Gadaudi)
اوقات نماز Salghari
اوقات نماز Kardi
اوقات نماز Chihandanda
اوقات نماز Gadaundi
اوقات نماز Kuwapani
اوقات نماز Danda
اوقات نماز Murtichaur
اوقات نماز Sarlahi
اوقات نماز Rāunḍā̃ḍā, (Raundada)
اوقات نماز Ḍhakālḍā̃ḍā, (Dhakaldada)
اوقات نماز Tintale Marga
اوقات نماز Bhimad - Sankhar Highway
اوقات نماز Khasa
اوقات نماز Paindanda
اوقات نماز Gothadi
اوقات نماز Raundanda
اوقات نماز Dharapani
اوقات نماز Panglung
اوقات نماز Sundar Basti
اوقات نماز Bhattarai Danda
اوقات نماز Milanchowk
اوقات نماز Tā̃hu, (Tahu)
اوقات نماز Barḍā̃ḍā, (Bardada)
اوقات نماز Pāinḍā̃ḍā, (Paindada)
اوقات نماز Thoredi
اوقات نماز Mohiphes
اوقات نماز Sā̃ghu Kholā, (Saghu Khola)
اوقات نماز Ginchaur
اوقات نماز Bardanda
اوقات نماز Dhakaldanda
اوقات نماز Jaitar
اوقات نماز Koldanda
اوقات نماز Sā̃khar, (Sakhar)
اوقات نماز Kolḍā̃ḍā, (Koldada)
اوقات نماز Bagar Kholā, (Bagar Khola)
اوقات نماز Kũḍādi̇̄, (Kudadi)
اوقات نماز Jālimḍā̃ḍā, (Jalimdada)
اوقات نماز Panlun
اوقات نماز Tanhu
اوقات نماز Kudanda
اوقات نماز Ghumari
اوقات نماز Lokhardhum
اوقات نماز Dihi
اوقات نماز Barkhoghat
اوقات نماز Manechaur
اوقات نماز Jalimdanda
اوقات نماز Ambote
اوقات نماز Majuwa
اوقات نماز Majurtar
اوقات نماز Keladighat Bazaar
اوقات نماز Keladighat
اوقات نماز Siraudi
اوقات نماز Solti Hotel
اوقات نماز Ramghat
اوقات نماز Satal
اوقات نماز Padhera
اوقات نماز Maidi Kholā, (Maidi Khola)
اوقات نماز Kaligandaki River
اوقات نماز Koilatari
اوقات نماز Bhurungsing
اوقات نماز Tilakpur
اوقات نماز Bhuruṅsiṅ, (Bhurunsin)
اوقات نماز Ajingare
اوقات نماز Barchhap
اوقات نماز Pipalchhap
اوقات نماز Poknara
اوقات نماز Chhapdanda
اوقات نماز Baidi
اوقات نماز Gairathar
اوقات نماز Mulādi̇̄ Kholā, (Muladi Khola)
اوقات نماز Belaudi
اوقات نماز Gaid Bhanjyang
اوقات نماز Dhadhantar
اوقات نماز Nepṭāri̇̄ Kholā, (Neptari Khola)
اوقات نماز Samakot
اوقات نماز Materi
اوقات نماز Laskare
اوقات نماز Purkot
اوقات نماز Gadhi
اوقات نماز Maidikholagaun
اوقات نماز Nisdi̇̄ Kholā, (Nisdi Khola)
اوقات نماز Bankatta
اوقات نماز Bhalaechaur
اوقات نماز Sulikot
اوقات نماز Bange Pasal
اوقات نماز Bangrati
اوقات نماز Ghyagachhap
اوقات نماز Dadharan
اوقات نماز Tangle
اوقات نماز Baṅrāṭi̇̄, (Banrati)
اوقات نماز Gadhi