اوقات نماز Kāskī

NP / Western Region / Kāskī

جهت قبله Kāskī

N E S W

جهت قبله Kāskī

°270 :جهت قطب نما
جهت قبله Kāskī, Western Region: °270 :جهت قطب نما °270.4 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Kāskī, Kaski

اوقات نماز Lamdanda
اوقات نماز Ghalekharka
اوقات نماز Toprukharka
اوقات نماز Khaimarang
اوقات نماز Painyu
اوقات نماز Meprang
اوقات نماز Sisnekholagaun
اوقات نماز Meprang
اوقات نماز Roekopakha
اوقات نماز Khadarjung
اوقات نماز Parkyu
اوقات نماز Raghu
اوقات نماز Bagarkharka
اوقات نماز Kachhada
اوقات نماز Ranjit
اوقات نماز Tunikharka
اوقات نماز Gairakhor
اوقات نماز Lausi Takura
اوقات نماز Majhkuna
اوقات نماز Chhapalithok
اوقات نماز Kibro
اوقات نماز Chaur
اوقات نماز Kot Kaseri
اوقات نماز Balayekharka
اوقات نماز Kalmuda
اوقات نماز Garlang
اوقات نماز Talla Kot
اوقات نماز Rawaldanda
اوقات نماز Kaure
اوقات نماز Banjhokhet
اوقات نماز Kreto
اوقات نماز Sainikharka
اوقات نماز Gajimaryang
اوقات نماز Talla Kot Thanti
اوقات نماز Thulo Khoriya
اوقات نماز Tuse
اوقات نماز Dhobankharka
اوقات نماز Gherdanda
اوقات نماز Bharabari
اوقات نماز Takura
اوقات نماز Ghāchak, (Ghachak)
اوقات نماز Chhaharepani
اوقات نماز Chipli