اوقات نماز Parbat

NP / Western Region / Parbat

جهت قبله Parbat

N E S W

جهت قبله Parbat

°269.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Parbat, Western Region: °269.7 :جهت قطب نما °270.2 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Parbat

اوقات نماز Thula Kharka
اوقات نماز Ghopte Kharka
اوقات نماز Matheni
اوقات نماز Chune
اوقات نماز Luwa Kachere
اوقات نماز Rim
اوقات نماز Chitre
اوقات نماز Phalate
اوقات نماز Poon Hill
اوقات نماز Kutuka
اوقات نماز Someta
اوقات نماز Shikha
اوقات نماز Sikha
اوقات نماز Deurali
اوقات نماز Dhasta Khore
اوقات نماز Swat
اوقات نماز Ghorapani
اوقات نماز Ghorepani
اوقات نماز Tumai
اوقات نماز Kolalibang
اوقات نماز Kindu
اوقات نماز Ramcha
اوقات نماز Ramcha
اوقات نماز Tikot
اوقات نماز Khibang
اوقات نماز Jharbang
اوقات نماز Kaphaldanda
اوقات نماز Gharamdi
اوقات نماز Aul
اوقات نماز Histang
اوقات نماز Tibre
اوقات نماز Bisnekharka
اوقات نماز Dharapani