اوقات نماز Rūkum

NP / Mid Western / Rūkum

جهت قبله Rūkum

N E S W

جهت قبله Rūkum

°268.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Rūkum, Mid Western: °268.7 :جهت قطب نما °269.2 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rūkum, Rukum

اوقات نماز Mauri̇̄ Ḍā̃ḍā, (Mauri Dada)
اوقات نماز Jhāṅthalā, (Jhanthala)
اوقات نماز Jhangthala
اوقات نماز Bhanbhane Goth
اوقات نماز Barange
اوقات نماز Patakuna
اوقات نماز Chaitikhara
اوقات نماز Ogle
اوقات نماز Philinge
اوقات نماز Jāṅgethalā, (Jangethala)
اوقات نماز Jangethala
اوقات نماز Ashubhi
اوقات نماز Gairgaun
اوقات نماز Talnachaur
اوقات نماز Jhilibang
اوقات نماز Jhilibāṅ, (Jhiliban)
اوقات نماز Khet
اوقات نماز Kharipakha
اوقات نماز Ashubhi̇̄ Kholā, (Ashubhi Khola)