اوقات نماز Rolpā

NP / Mid Western / Rolpā

جهت قبله Rolpā

N E S W

جهت قبله Rolpā

°269.2 :جهت قطب نما
جهت قبله Rolpā, Mid Western: °269.2 :جهت قطب نما °269.7 :جهت واقعی °1-0.5 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Rolpā, Rolpa

اوقات نماز Dahabang
اوقات نماز Ranajimpo
اوقات نماز Ranajimpo
اوقات نماز Golpu Kholā, (Golpu Khola)
اوقات نماز Baghtare
اوقات نماز Jabhalapo
اوقات نماز Damphu
اوقات نماز Sirkyang
اوقات نماز Gurpajung
اوقات نماز Sirkyang
اوقات نماز Sirkyāṅ, (Sirkyan)
اوقات نماز Dahabankharka
اوقات نماز Mapkyang
اوقات نماز Bhedakhor (Upum)
اوقات نماز Jumlung
اوقات نماز Mobang
اوقات نماز Sirbang
اوقات نماز sulkabang
اوقات نماز Dokadung
اوقات نماز Sirbāṅ, (Sirban)
اوقات نماز Tharna
اوقات نماز Pakhapani
اوقات نماز Subikhani
اوقات نماز Serikholagaun
اوقات نماز Totkedhara
اوقات نماز Dhokaikharka
اوقات نماز Ghorakhande
اوقات نماز Gopikholagaun
اوقات نماز Kālumatum Dhuri̇̄, (Kalumatum Dhuri)
اوقات نماز Bhedakherka
اوقات نماز Bhartegaug
اوقات نماز Nigreni̇̄ Lek, (Nigreni Lek)
اوقات نماز Galdhara
اوقات نماز Titepani
اوقات نماز Ransi
اوقات نماز Saunekharka
اوقات نماز Majuwa
اوقات نماز Jaljala
اوقات نماز Aiselukharka
اوقات نماز Liching
اوقات نماز Naudhara
اوقات نماز Galbadidhara
اوقات نماز Naibāṅ Kholā, (Naiban Khola)
اوقات نماز Goljabang
اوقات نماز Sulkabāṅ Kholā, (Sulkaban Khola)
اوقات نماز Jelbang
اوقات نماز Lunchhung
اوقات نماز Rupāgairā Kholā, (Rupagaira Khola)
اوقات نماز Badimkharka
اوقات نماز Galkot Dhuri
اوقات نماز Galkoṭ Dhuri̇̄, (Galkot Dhuri)
اوقات نماز Dharmsala
اوقات نماز Dharmashālā, (Dharmashala)
اوقات نماز Tabang
اوقات نماز Garbija
اوقات نماز Dhondre
اوقات نماز Jelbāṅ, (Jelban)
اوقات نماز Majibang
اوقات نماز Miujakhor
اوقات نماز Ghyagro
اوقات نماز Bajaidanda
اوقات نماز Jimpobang
اوقات نماز Chamja
اوقات نماز Jogimara
اوقات نماز Chhegumhang
اوقات نماز Laganja
اوقات نماز Bartikhung
اوقات نماز Kharban
اوقات نماز Barah Temple
اوقات نماز Maidung
اوقات نماز Grahi
اوقات نماز Jimpobang
اوقات نماز Sirpen
اوقات نماز Magekharka
اوقات نماز Chamja
اوقات نماز Chaupaei
اوقات نماز Pakher
اوقات نماز Imedanda
اوقات نماز Grahi
اوقات نماز Pusbang
اوقات نماز Jaljalā Lek, (Jaljala Lek)
اوقات نماز Lamokhar
اوقات نماز Chaupāri̇̄, (Chaupari)
اوقات نماز Harjuwa
اوقات نماز Bhedikharka
اوقات نماز Thanabang
اوقات نماز Khānḍhuṅ, (Khandhun)