اوقات نماز Pyūthān

NP / Mid Western / Pyūthān

جهت قبله Pyūthān

N E S W

جهت قبله Pyūthān

°269.7 :جهت قطب نما
جهت قبله Pyūthān, Mid Western: °269.7 :جهت قطب نما °270.2 :جهت واقعی °1-0.4 :کاهش مغناطیسی
# اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب هجری
اماکن نزدیک با همان اوقات نماز

Pyūthān, Pyuthan

اوقات نماز Ganjire
اوقات نماز Kusunarug
اوقات نماز Dākhākot, (Dakhakot)
اوقات نماز Dakha Kwadi
اوقات نماز Khaira
اوقات نماز Kunikot
اوقات نماز Khairakot
اوقات نماز Banskholagaun
اوقات نماز Harikholagaun
اوقات نماز Tapakot
اوقات نماز Badchaur
اوقات نماز Ranikot
اوقات نماز Cherneta
اوقات نماز Anpchaur
اوقات نماز Chisapani
اوقات نماز Ratmata
اوقات نماز Rasmdibesi
اوقات نماز Rapchu
اوقات نماز Beldanda
اوقات نماز Kuwapani
اوقات نماز Riman
اوقات نماز Pakhapani
اوقات نماز Dhudi
اوقات نماز Jujineta
اوقات نماز Kumalgaun
اوقات نماز Kitghat
اوقات نماز Salghari
اوقات نماز Payedanda
اوقات نماز Daili Simal
اوقات نماز Parpakha
اوقات نماز Nayāgaon, (Nayagaon)
اوقات نماز Bijuwar
اوقات نماز Ardus
اوقات نماز Ramdi
اوقات نماز Nayangaun
اوقات نماز Thapdanda
اوقات نماز Budhachaur
اوقات نماز Ghorthap
اوقات نماز Magargaun
اوقات نماز Darbang
اوقات نماز Sarangkot
اوقات نماز Darimchaur
اوقات نماز Ramche
اوقات نماز Karkidanda
اوقات نماز Indredanda
اوقات نماز Phulghat
اوقات نماز Dungdunge
اوقات نماز Charponi
اوقات نماز Chitikholagaun
اوقات نماز Dakha Ratamata
اوقات نماز Khanikholagaun
اوقات نماز Budachaur
اوقات نماز Bayadanda
اوقات نماز China
اوقات نماز Baddanda
اوقات نماز Khamaldi
اوقات نماز Dhobi̇̄ Kholā, (Dhobi Khola)
اوقات نماز Dhuwā Kholā, (Dhuwa Khola)
اوقات نماز Sepung
اوقات نماز Thapdanda
اوقات نماز Katre Kholā, (Katre Khola)
اوقات نماز Khumchi
اوقات نماز Baḍḍā̃ḍā, (Baddada)
اوقات نماز Sinduredanda
اوقات نماز Sabdanda
اوقات نماز Maṅgrā Kholā, (Mangra Khola)
اوقات نماز Tigra
اوقات نماز Jabune
اوقات نماز Baddanda
اوقات نماز Anpchaur
اوقات نماز Jail
اوقات نماز Dharampani
اوقات نماز Chhap
اوقات نماز Guti Kaseri
اوقات نماز Darga
اوقات نماز Katte Pokhara
اوقات نماز Takura
اوقات نماز Bhalbang
اوقات نماز Kuwapani
اوقات نماز Sirkoṭ, (Sirkot)